สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ153,438.4476,000.0050.5 %5.07,793.47282.0096.4 %5.0
รวม 153,438 76,000 50.47 % 7,793 282 96.38 %