สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน100,590.7452,000.0048.3 %5.04,866.91240.4595.1 %5.0
รวม 100,591 52,000 48.31 % 4,867 240 95.06 %