สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม151,683.13105,000.0030.8 %5.06,295.80326.2194.8 %5.0
รวม 151,683 105,000 30.78 % 6,296 326 94.82 %