สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 133,764.80106,893.0020.1 %5.06,051.92606.4690.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,636.945,127.0222.8 %5.02,526.95726.9171.2 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)8,784.214,240.1651.7 %5.02,492.321,192.2552.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)9,016.166,603.9626.8 %5.02,336.55570.0075.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,886.706,692.102.8 %1.02,605.971,106.7557.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา7,337.508,308.80-13.2 %0.02,028.77788.5761.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง10,398.806,590.3236.6 %5.04,785.66342.0092.9 %5.0
รวม 182,825 144,455 20.99 % 22,828 5,333 76.64 %