สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 187,904.75124,962.9133.5 %5.06,658.49494.7692.6 %5.0
รวม 187,905 124,963 33.50 % 6,658 495 92.57 %