สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 138,064.03109,587.0020.6 %5.07,118.11735.0289.7 %5.0
รวม 138,064 109,587 20.63 % 7,118 735 89.67 %