สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน294,143.44196,000.0033.4 %5.06,236.39703.1788.7 %5.0
รวม 294,143 196,000 33.37 % 6,236 703 88.72 %