สรุปผลประเมิน กรมปศุสัตว์ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมปศุสัตว์ 169,920.66123,000.0027.6 %5.07,361.992,159.2070.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร3,995.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0627.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 169,921 123,000 0.00 % 7,362 2,159 0.00 %