สรุปผลประเมิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร140,240.4165,000.0053.7 %5.05,307.77313.8394.1 %5.0
รวม 140,240 65,000 53.65 % 5,308 314 94.09 %