สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,301.67752.0067.3 %ผ่าน397.2981.2479.6 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,394.292,416.0028.8 %ผ่าน777.6150.3993.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,863.031,444.8049.5 %ผ่าน606.480.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี23,189.9315,549.6032.9 %ผ่าน2,698.23650.7575.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี3,948.361,215.0069.2 %ผ่าน585.2495.0083.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,452.47364.0089.5 %ผ่าน396.0147.5088.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,465.07407.0088.3 %ผ่าน166.1752.2568.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,427.93821.0076.0 %ผ่าน255.5659.0376.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,628.071,236.0073.3 %ผ่าน260.1557.0078.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,126.871,166.0077.3 %ผ่าน325.5757.0082.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,397.43707.0079.2 %ผ่าน154.3942.7572.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,810.675,384.58-41.3 %ไม่ผ่าน891.71685.7923.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,325.532,070.0011.0 %ไม่ผ่าน504.10286.5443.2 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี5,165.002,340.4854.7 %ผ่าน1,234.611,105.6810.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี3,007.80991.0067.1 %ผ่าน758.59275.5263.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,305.571,033.0068.7 %ผ่าน644.51193.1070.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,634.932,123.0062.3 %ผ่าน1,649.71966.6941.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,087.333,670.28-75.8 %ไม่ผ่าน475.30188.9360.3 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,530.931,825.5059.7 %ผ่าน1,233.99385.0968.8 %ผ่าน
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี4,201.101,408.0066.5 %ผ่าน891.71249.2572.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,475.6317,446.00-169.4 %ไม่ผ่าน1,291.05308.9276.1 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,362.431,391.0058.6 %ผ่าน795.98186.4376.6 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,175.338,825.8427.5 %ผ่าน4,119.51122.5097.0 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 69,921.808,349.9815.8 %ไม่ผ่าน3,614.56628.9082.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,200.43841.0073.7 %ผ่าน739.5841.2694.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,510.07988.0060.6 %ผ่าน473.35298.1737.0 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี4,068.973,375.4517.0 %ไม่ผ่าน834.66288.8065.4 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,253.0638,468.52-632.3 %ไม่ผ่าน1,348.09990.2526.5 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี2,453.774,401.90-79.4 %ไม่ผ่าน454.34661.26-45.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,630.731,113.0069.3 %ผ่าน853.85177.2879.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี5,709.5317,338.00-203.7 %ไม่ผ่าน1,462.19115.2492.1 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,387.9313,645.005.2 %ไม่ผ่าน1,802.10378.9079.0 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี12,145.572,273.0081.3 %ผ่าน682.53220.4267.7 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,832.571,487.0069.2 %ผ่าน720.56256.3164.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,613.631,950.0046.0 %ผ่าน758.59204.9973.0 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,634.502,207.1052.4 %ผ่าน1,233.93105.1891.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,003.473,389.00-12.8 %ไม่ผ่าน375.600.9599.7 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี2,188.271,782.0018.6 %ไม่ผ่าน1,101.6694.4791.4 %ผ่าน
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,744.7418,872.01-297.7 %ไม่ผ่าน310.44125.7159.5 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 22,123.4429,894.02-35.1 %ไม่ผ่าน518.46670.77-29.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,111.67829.0073.4 %ผ่าน701.5548.8093.0 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,742.902,650.0029.2 %ผ่าน796.39153.0380.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,035.472,822.007.0 %ไม่ผ่าน663.51199.5069.9 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,427.573,137.4029.1 %ผ่าน986.80247.1575.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,101.402,381.0023.2 %ผ่าน438.77226.7248.3 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,680.833,179.0032.1 %ผ่าน1,043.83606.1041.9 %ผ่าน
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,686.173,955.24-7.3 %ไม่ผ่าน682.53105.8084.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 127,774.9611,571.1958.3 %ผ่าน344.56241.3030.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2186,268.2711,288.3493.9 %ผ่าน1,860.67487.9673.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก10,320.158,396.6418.6 %ไม่ผ่าน2,887.87308.4789.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ5,397.99ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ246.24ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี72,316.967,844.0089.2 %ผ่าน477.71227.0152.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี129,116.1921,474.0083.4 %ผ่าน2,002.33313.2984.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี81,453.3210,327.0087.3 %ผ่าน657.60351.1446.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน26,826.8911,004.0059.0 %ผ่าน668.3870.6989.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี79,388.2550,085.0036.9 %ผ่าน1,465.32515.2564.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,966.4719,824.00-148.8 %ไม่ผ่าน1,567.04986.4737.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,754.473,790.56-1.0 %ไม่ผ่าน929.27ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,510.071,150.0054.2 %ผ่าน9,068.05182.9498.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี14,239.6729,008.45-103.7 %ไม่ผ่าน4,309.253,047.0029.3 %ผ่าน
รวม 891,422 429,679 51.80 % ผ่าน 69,020 19,726 71.42 % ผ่าน