สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,156.641.00100.0 %ผ่าน522.6362.3488.1 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,074.031.00100.0 %ผ่าน145.920.9599.3 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด1,126.593,050.00-170.7 %ไม่ผ่าน471.26189.4959.8 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,830.631,173.0058.6 %ผ่าน433.2355.7487.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด21,875.554,786.1278.1 %ผ่าน3,222.91725.2777.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,175.95504.0087.9 %ผ่าน331.3031.1690.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,969.74313.0092.1 %ผ่าน234.9631.1686.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,337.20290.0091.3 %ผ่าน203.4211.2294.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,902.57186.0095.2 %ผ่าน123.8125.5379.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,306.69466.0089.2 %ผ่าน346.0162.3482.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร482.58375.0022.3 %ผ่าน349.7329.0791.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,583.79317.0091.2 %ผ่าน220.1946.7578.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,924.71147.0092.4 %ผ่าน287.012.8599.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,143.03522.0087.4 %ผ่าน304.540.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,173.57143.0087.8 %ผ่าน73.580.9598.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,722.331,790.0062.1 %ผ่าน250.480.9599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,102.5084.0097.3 %ผ่าน161.0411.5392.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,501.68279.0093.8 %ผ่าน185.6616.7091.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,707.55604.0087.2 %ผ่าน231.2862.3373.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,295.19375.0088.6 %ผ่าน290.8737.3587.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,935.05197.0095.0 %ผ่าน265.6247.0282.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,445.55365.0091.8 %ผ่าน230.1430.9686.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,419.175,603.37-26.8 %ไม่ผ่าน1,036.06646.0037.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,874.151,767.0038.5 %ผ่าน301.58304.00-0.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,618.531,601.7038.8 %ผ่าน524.39247.0052.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,688.81702.0073.9 %ผ่าน517.16199.5061.4 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด3,028.321.00100.0 %ผ่าน700.410.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,107.722,241.00-6.3 %ไม่ผ่าน841.980.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,763.181,745.0053.6 %ผ่าน883.94129.6685.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,695.44841.0082.1 %ผ่าน921.9692.7089.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,434.411.00100.0 %ผ่าน2,092.170.95100.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,417.646,022.34-149.1 %ไม่ผ่าน617.59332.5646.2 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,688.932,608.0054.2 %ผ่าน1,100.1410.9799.0 %ผ่าน
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,743.243,752.0020.9 %ผ่าน1,058.0185.5091.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)19,949.3016,186.5018.9 %ไม่ผ่าน1,895.44471.0275.1 %ผ่าน
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด69,441.6041,815.6039.8 %ผ่าน286.57819.40-185.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด4,085.801.00100.0 %ผ่าน1,104.592.8599.7 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,942.801.0099.9 %ผ่าน63.640.9598.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,752.56424.0075.8 %ผ่าน43.4031.1728.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,387.89738.0078.2 %ผ่าน750.830.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,217.11836.0074.0 %ผ่าน776.47159.6079.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,642.741.00100.0 %ผ่าน845.900.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,295.7429,738.00-307.6 %ไม่ผ่าน2,852.401,020.9164.2 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,331.252,031.0061.9 %ผ่าน1,226.23222.8481.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,539.582,279.0076.1 %ผ่าน3,179.51876.4572.4 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,038.7514,231.49-135.7 %ไม่ผ่าน1,128.2264.0794.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด12,089.392,202.0081.8 %ผ่าน1,226.22750.5038.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,099.002,347.0042.7 %ผ่าน1,150.16539.1853.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,692.772,978.0036.5 %ผ่าน818.16303.9062.9 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,839.891,726.0364.3 %ผ่าน1,283.24314.7975.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,831.885,851.00-52.7 %ไม่ผ่าน648.5386.1586.7 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด77,208.268,911.0088.5 %ผ่าน483.40201.8258.3 %ผ่าน
รจจ.ร้อยเอ็ด 96,695.0462,917.5434.9 %ผ่าน1,160.0347.5095.9 %ผ่าน
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด3,116.284,793.00-53.8 %ไม่ผ่าน389.58174.7455.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด620.65571.008.0 %ไม่ผ่าน238.96140.2641.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,251.231,978.8039.1 %ผ่าน788.86218.1872.3 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,394.051,972.0055.1 %ผ่าน788.86142.6481.9 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,908.925,350.41-9.0 %ไม่ผ่าน1,167.46288.2275.3 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,517.212,710.0040.0 %ผ่าน1,188.20432.0363.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,293.593,080.0770.1 %ผ่าน919.60128.1786.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 160,189.6014,724.0075.5 %ผ่าน1,160.54144.6187.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 215,083.4212,180.0019.2 %ไม่ผ่าน1,170.73475.3159.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 321,297.238,908.4258.2 %ผ่าน941.08167.7082.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด55,723.558,620.9484.5 %ผ่าน2,272.66776.4165.8 %ผ่าน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,407.065,361.1216.3 %ไม่ผ่าน185.78183.391.3 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,455.561.00100.0 %ผ่าน291.740.9599.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย24,368.215,856.0076.0 %ผ่าน905.301,137.13-25.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร43,655.271.00100.0 %ผ่าน808.560.9599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง192,029.208,880.0095.4 %ผ่าน916.67222.8375.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด73,852.721.00100.0 %ผ่าน760.180.9599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด41,317.151.00100.0 %ผ่าน1,133.800.9599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด143,629.7743,197.0069.9 %ผ่าน1,567.26407.0674.0 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด139,453.131.00100.0 %ผ่าน876.940.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,267.311.00100.0 %ผ่าน2,007.200.95100.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,717.58928.0075.0 %ผ่าน845.90249.3570.5 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,796.701.00100.0 %ผ่าน465.580.9599.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด48,493.811,000.0097.9 %ผ่าน9,272.362,000.0078.4 %ผ่าน
รวม 1,403,173 368,186 73.76 % ผ่าน 71,468 16,743 76.57 % ผ่าน