สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,272.68740.0067.4 %ผ่าน551.5631.1794.3 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์34,081.174,522.3086.7 %ผ่าน229.9431.0086.5 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์5,505.994,511.0018.1 %ไม่ผ่าน966.48247.0074.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์2,811.7383.0097.0 %ผ่าน700.2848.4193.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์11,819.7212,537.00-6.1 %ไม่ผ่าน2,430.81442.6481.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,436.12828.0081.3 %ผ่าน200.8626.0587.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,031.81815.0079.8 %ผ่าน391.3555.8185.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,987.85201.0095.0 %ผ่าน357.999.7797.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,479.07118.0097.4 %ผ่าน402.0957.1185.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์5,628.561,151.0079.6 %ผ่าน293.850.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,773.20837.0082.5 %ผ่าน224.2956.1375.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,756.71615.0083.6 %ผ่าน323.3056.0782.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์4,142.68359.0091.3 %ผ่าน169.6710.6993.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,933.51458.0088.4 %ผ่าน387.5155.9485.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,272.58455.0086.1 %ผ่าน293.6861.7979.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,721.89455.0087.8 %ผ่าน223.1853.4676.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์4,618.286,205.81-34.4 %ไม่ผ่าน1,384.83886.8136.0 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์933.08ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน334.42ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,644.442,220.0052.2 %ผ่าน1,232.71592.0852.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,313.842,050.2138.1 %ผ่าน890.52190.8978.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,795.22745.0073.3 %ผ่าน643.21214.2366.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,719.872,176.3153.9 %ผ่าน1,289.85724.7443.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,751.204,222.80-141.1 %ไม่ผ่าน455.6929.0593.6 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,146.202,949.0028.9 %ผ่าน1,202.5471.6994.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์4,809.718,673.41-80.3 %ไม่ผ่าน1,384.9383.4394.0 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)7,307.149,183.06-25.7 %ไม่ผ่าน2,182.15300.2086.2 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,218.021,894.8741.1 %ผ่าน871.40228.5473.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,600.37432.0073.0 %ผ่าน61.362.8595.4 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,897.261,317.0066.2 %ผ่าน928.4791.5590.1 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,645.74697.0073.7 %ผ่าน643.23158.9175.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,322.942,644.0020.4 %ผ่าน890.44131.6885.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์4,552.9445,206.70-892.9 %ไม่ผ่าน1,194.671,869.45-56.5 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,878.353,545.0027.3 %ผ่าน1,327.80289.1578.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,257.0539,015.00-1,097.9 %ไม่ผ่าน890.42886.640.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,772.2611,691.24-102.5 %ไม่ผ่าน1,403.9546.7696.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,373.864,334.20-28.5 %ไม่ผ่าน909.5138.5495.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,277.552,108.6835.7 %ผ่าน890.44179.5679.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์4,014.392,589.0035.5 %ผ่าน1,137.6573.1293.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,648.621,504.0073.4 %ผ่าน1,276.63503.8660.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์5,275.183,480.0034.0 %ผ่าน757.3131.3595.9 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์32,602.233,429.0089.5 %ผ่าน844.93154.9181.7 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 90,732.7456,469.9037.8 %ผ่าน1,166.431,039.3910.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,203.471,234.0061.5 %ผ่าน586.1635.4793.9 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,817.952,063.1064.5 %ผ่าน852.48110.3387.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,835.16674.1076.2 %ผ่าน719.30216.4969.9 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,264.464,421.7029.4 %ผ่าน1,407.28271.0880.7 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์5,022.312,253.0055.1 %ผ่าน1,365.84360.7873.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์6,788.204,581.9832.5 %ผ่าน1,765.15ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 135,957.2812,182.2066.1 %ผ่าน2,076.52334.2483.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 238,328.567,126.3381.4 %ผ่าน987.89185.5481.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 351,666.258,896.4482.8 %ผ่าน1,314.99241.2881.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์9,078.605,978.2234.2 %ผ่าน2,058.641,357.8734.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,498.196,351.8849.2 %ผ่าน411.10247.0039.9 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี46,689.3812,083.0074.1 %ผ่าน837.75465.5044.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเขาวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์17,797.2723,928.00-34.4 %ไม่ผ่าน2,111.251,353.8835.9 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,402.192,685.0021.1 %ผ่าน833.39318.8761.7 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,489.651,127.0054.7 %ผ่าน567.15115.2479.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์48,260.1215,012.8768.9 %ผ่าน6,698.634,936.1526.3 %ผ่าน
รวม 614,930 358,067 41.77 % ผ่าน 56,836 20,613 63.73 % ผ่าน