สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,439.17504.0079.3 %ผ่าน454.5467.0285.3 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม318,176.508,254.0097.4 %ผ่าน2,261.93192.5691.5 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,931.572,044.0030.3 %ผ่าน439.36245.1944.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,563.371,688.0052.6 %ผ่าน701.31127.7581.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม12,987.707,856.0039.5 %ผ่าน2,108.49563.3773.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,692.51291.0095.7 %ผ่าน238.3770.9570.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,266.53326.0092.4 %ผ่าน285.1277.7972.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก507.32424.0016.4 %ไม่ผ่าน514.8781.8784.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,365.28241.0094.5 %ผ่าน332.716.3798.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,415.88771.0082.5 %ผ่าน399.1391.7277.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,548.55315.0091.1 %ผ่าน300.640.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,125.03336.0091.9 %ผ่าน280.4332.8488.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,166.05420.0089.9 %ผ่าน251.4646.0281.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,308.01241.0094.4 %ผ่าน351.7478.8877.6 %ผ่าน
ด่านศุลกากรนครพนม7,488.8924,682.00-229.6 %ไม่ผ่าน2,013.82306.2484.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,237.894,299.30-1.4 %ไม่ผ่าน1,024.58761.9025.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,347.431,252.0046.7 %ผ่าน382.6296.9074.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,655.46745.0071.9 %ผ่าน844.14171.0079.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,239.321,016.4054.6 %ผ่าน487.18153.9068.4 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม3,115.671,655.0046.9 %ผ่าน287.88125.6956.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,558.581,879.0058.8 %ผ่าน1,043.59337.9267.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,296.64985.0084.4 %ผ่าน758.3632.8495.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม3,780.921,041.0072.5 %ผ่าน323.74141.2856.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,372.443,087.5258.1 %ผ่าน2,051.45972.8752.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,252.292,570.0021.0 %ผ่าน665.00432.7434.9 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,758.432,968.4637.6 %ผ่าน1,442.91696.3051.7 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม5,768.991,664.0071.2 %ผ่าน755.0498.3087.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม5,178.997,798.05-50.6 %ไม่ผ่าน1,309.82522.8060.1 %ผ่าน
ท่าอากาศยานนครพนม69,556.6888,958.34-27.9 %ไม่ผ่าน196.88167.5114.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,497.09904.0074.1 %ผ่าน967.53467.2451.7 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,565.791,018.0060.3 %ผ่าน62.9737.8839.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,149.99129.7588.7 %ผ่าน49.9331.0437.8 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,068.59559.0081.8 %ผ่าน698.1629.1795.8 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม2,762.05854.0069.1 %ผ่าน663.28341.9848.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,253.182,155.0049.3 %ผ่าน815.41193.6576.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนครพนม5,876.304,094.6130.3 %ผ่าน1,252.77477.5561.9 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,889.713,574.0026.9 %ผ่าน1,176.70290.7075.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,802.571,498.0068.8 %ผ่าน1,176.71366.7068.8 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม14,068.349,652.2031.4 %ผ่าน1,975.38154.7292.2 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,059.831,933.0082.5 %ผ่าน720.33316.2956.1 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม4,024.582,213.0045.0 %ผ่าน834.39361.0056.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,818.913,479.0027.8 %ผ่าน861.86671.6522.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,955.501,328.4073.2 %ผ่าน929.5057.6993.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม5,320.333,830.7128.0 %ผ่าน625.254.3399.3 %ผ่าน
สพ.นครพนม34,633.918,553.0175.3 %ผ่าน670.21272.9459.3 %ผ่าน
รจก.นครพนม 73,620.8571,182.003.3 %ไม่ผ่าน1,252.97795.6836.5 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม5,285.032,786.4947.3 %ผ่าน1,385.8958.5195.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,023.523,683.008.5 %ไม่ผ่าน1,024.58340.3966.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,597.881,395.0061.2 %ผ่าน644.26273.8057.5 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,036.004,489.0210.9 %ไม่ผ่าน986.28495.9749.7 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,887.432,020.0030.0 %ผ่าน1,328.47436.6767.1 %ผ่าน
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม4,001.386,201.02-55.0 %ไม่ผ่าน680.07313.1254.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 150,560.138,506.6883.2 %ผ่าน1,320.99666.5549.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 27,193.166,914.583.9 %ไม่ผ่าน1,495.68577.2061.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม7,420.236,815.848.1 %ไม่ผ่าน451.52237.6447.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม29,091.123,311.8188.6 %ผ่าน334.62253.6524.2 %ผ่าน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม43,900.9336,960.0015.8 %ไม่ผ่าน1,178.16319.2472.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม84,138.308,421.0090.0 %ผ่าน741.56558.3324.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง27,439.1113,864.0049.5 %ผ่าน890.97256.0071.3 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม10,498.2717,030.51-62.2 %ไม่ผ่าน1,852.201,013.8045.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,859.011,735.0055.0 %ผ่าน758.33433.8642.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,882.361,628.0058.1 %ผ่าน530.17275.2348.1 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม34,179.7012,550.5263.3 %ผ่าน2,906.63458.5784.2 %ผ่าน
รวม 1,021,463 423,582 58.53 % ผ่าน 55,751 18,540 66.74 % ผ่าน