สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,768.10816.0070.5 %ผ่าน667.70100.4385.0 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย18,683.693,940.0178.9 %ผ่าน73.96185.07-150.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,624.302,709.0025.3 %ผ่าน1,009.99160.4584.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,848.591,279.0055.1 %ผ่าน876.9146.2894.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย11,176.5010,046.8010.1 %ไม่ผ่าน3,348.96991.7570.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,827.46264.0093.1 %ผ่าน252.7113.3694.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,148.99530.0083.2 %ผ่าน571.0239.0393.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,492.30439.0087.4 %ผ่าน253.9258.7176.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,974.22670.0083.1 %ผ่าน393.2535.2791.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด5,090.28607.0088.1 %ผ่าน263.4361.7976.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,196.38307.0090.4 %ผ่าน261.2730.7888.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,334.29761.0077.2 %ผ่าน380.0869.6881.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,885.602,368.5039.0 %ผ่าน370.02109.5570.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,720.72587.0084.2 %ผ่าน335.1113.6195.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,739.80196.0094.8 %ผ่าน306.200.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,671.34458.0087.5 %ผ่าน152.6815.4489.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,082.26358.0088.4 %ผ่าน344.981.9499.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,298.681,241.0062.4 %ผ่าน380.8794.5975.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,631.32513.0085.9 %ผ่าน484.5112.7797.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย4,005.66276.0093.1 %ผ่าน267.0633.1387.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,005.66276.0093.1 %ผ่าน544.2546.5791.4 %ผ่าน
ด่านศุลกากรเชียงของ12,446.0721,871.60-75.7 %ไม่ผ่าน1,550.97208.1686.6 %ผ่าน
ด่านศุลกากรเชียงแสน13,134.3911,091.0015.6 %ไม่ผ่าน1,519.86587.6661.3 %ผ่าน
ด่านศุลกากรแม่สาย14,786.1944,002.92-197.6 %ไม่ผ่าน2,722.91420.6084.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,791.268,381.504.7 %ไม่ผ่าน2,074.882,076.70-0.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย3,139.081,813.5042.2 %ผ่าน743.76273.1363.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,358.432,074.0052.4 %ผ่าน1,390.31623.2655.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,938.251,844.0053.2 %ผ่าน1,105.0683.6292.4 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,724.662,802.14-2.8 %ไม่ผ่าน819.83203.8275.1 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย4,445.581,358.0069.5 %ผ่าน1,257.191,843.15-46.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,109.9211,757.06-278.1 %ไม่ผ่าน723.73341.3352.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,428.501,758.7067.6 %ผ่าน1,770.63897.1549.3 %ผ่าน
ส.ป.ก. เชียงราย4,762.833,948.9317.1 %ไม่ผ่าน1,485.39722.3651.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 10,983.819,457.0013.9 %ไม่ผ่าน2,208.0074.1796.6 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)4,182.965,235.00-25.2 %ไม่ผ่าน2,213.17950.0057.1 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,677.381,863.5030.4 %ผ่าน781.79498.3536.3 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)10,995.1213,419.97-22.1 %ไม่ผ่าน4,349.051,102.6474.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,780.455,060.00-33.8 %ไม่ผ่าน90.4554.7939.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,625.89248.0097.4 %ผ่าน496.550.09100.0 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,509.49764.0078.2 %ผ่าน1,181.1346.2896.1 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,177.061,214.0061.8 %ผ่าน819.83201.4075.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,422.643,279.004.2 %ไม่ผ่าน1,085.96340.5968.6 %ผ่าน
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย11,608.5640,162.00-246.0 %ไม่ผ่าน4,242.713,364.9020.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,629.834,914.0012.7 %ไม่ผ่าน1,979.801,198.9039.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,604.982,400.0033.4 %ผ่าน1,009.9931.3596.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย18,318.029,219.9849.7 %ผ่าน3,396.51139.6695.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,575.242,235.0078.9 %ผ่าน743.76171.0077.0 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,359.962,469.9043.4 %ผ่าน1,200.14414.0565.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,926.671,912.0051.3 %ผ่าน1,143.10416.9163.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย8,165.572,552.9468.7 %ผ่าน2,531.27779.6669.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย4,704.694,739.94-0.7 %ไม่ผ่าน1,029.0090.2591.2 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย12,527.577,968.0036.4 %ผ่าน503.57145.3571.1 %ผ่าน
เรือนจำกลางเชียงราย101,123.05109,295.00-8.1 %ไม่ผ่าน2,119.431,014.4052.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,118.3264.2997.9 %ผ่าน781.96157.3779.9 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย9,581.82254.6897.3 %ผ่าน1,364.63617.5054.7 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,693.061,234.5066.6 %ผ่าน895.89282.2668.5 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย8,159.916,459.8820.8 %ผ่าน1,675.55531.6468.3 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย4,460.85793.0082.2 %ผ่าน1,561.45577.3163.0 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย7,595.612,267.7070.1 %ผ่าน1,567.68423.5173.0 %ผ่าน
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย3,732.665,147.39-37.9 %ไม่ผ่าน1,238.18303.6075.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 145,459.4214,673.3167.7 %ผ่าน2,672.14396.2985.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 229,556.839,802.2066.8 %ผ่าน2,688.84274.2789.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 313,834.166,919.6850.0 %ผ่าน2,706.73411.0384.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 414,626.365,926.7159.5 %ผ่าน1,840.35533.3471.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย46,376.106,645.0085.7 %ผ่าน2,639.77353.6886.6 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย17,584.743,658.9379.2 %ผ่าน406.4466.5083.6 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย18,946.9010,943.0042.2 %ผ่าน817.39279.8065.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเทิง53,435.4310,000.0081.3 %ผ่าน924.1631.3596.6 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง98,811.365,000.0094.9 %ผ่าน866.1931.3596.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย22,427.962,500.0088.9 %ผ่าน961.3131.3596.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย33,535.5717,280.0048.5 %ผ่าน1,067.9977.1492.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย18,698.7223,968.00-28.2 %ไม่ผ่าน808.9131.3596.1 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย37,710.2725,940.0031.2 %ผ่าน1,109.29319.2071.2 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย14,341.1017,945.81-25.1 %ไม่ผ่าน2,465.922,285.447.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,346.262,116.0036.8 %ผ่าน1,086.05449.5258.6 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย3,154.68723.0077.1 %ผ่าน819.83420.8548.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 45,203.6710,296.0077.2 %ผ่าน5,794.522,694.9453.5 %ผ่าน
รวม 973,562 560,314 42.45 % ผ่าน 100,590 33,017 67.18 % ผ่าน