สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,616.03750.0071.3 %ผ่าน590.87155.4773.7 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์11,731.318,191.1030.2 %ผ่าน60.5342.7529.4 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,580.083,592.20-0.3 %ไม่ผ่าน1,066.27139.4886.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,824.001,551.0045.1 %ผ่าน800.4193.7288.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,785.739,223.0021.7 %ผ่าน3,213.78483.3185.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ3,834.230.01100.0 %ผ่าน344.0587.1274.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน3,958.44899.0077.3 %ผ่าน345.330.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,164.93129.0095.9 %ผ่าน476.020.01100.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,408.21781.0077.1 %ผ่าน326.8255.7682.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน422.43114.0973.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,269.52609.0081.4 %ผ่าน329.695.1398.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,344.54662.0080.2 %ผ่าน416.3562.8184.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,354.14457.0086.4 %ผ่าน523.370.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,006.41907.0077.4 %ผ่าน368.3443.6188.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,200.53775.0085.1 %ผ่าน266.9062.4676.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,509.35795.0077.3 %ผ่าน385.2431.2591.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์6,605.565,647.7714.5 %ไม่ผ่าน1,446.58567.9560.7 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์2,573.621,646.1036.0 %ผ่าน704.96199.3571.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,885.293,863.7634.3 %ผ่าน1,504.00504.1766.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,049.741,088.0064.3 %ผ่าน895.13242.2772.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,717.86887.0076.1 %ผ่าน685.9593.1086.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,401.672,817.0070.0 %ผ่าน2,123.881,380.9735.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,847.112,069.00-12.0 %ไม่ผ่าน517.2666.2387.2 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์4,651.702,547.4245.2 %ผ่าน1,427.571,001.7829.8 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,923.023,538.00-21.0 %ไม่ผ่าน731.52118.4583.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์5,525.145,619.77-1.7 %ไม่ผ่าน1,712.8111.0999.4 %ผ่าน
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์74,449.5425,635.2065.6 %ผ่าน678.74144.2578.7 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 6 13,631.1912,115.0011.1 %ไม่ผ่าน4,768.383,402.7528.6 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,446.782,247.3034.8 %ผ่าน1,047.25172.0683.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,767.551,104.0037.5 %ผ่าน75.590.01100.0 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,430.221,182.0065.5 %ผ่าน1,047.2540.7596.1 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,607.76811.8068.9 %ผ่าน723.98112.8484.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,830.563,256.0032.6 %ผ่าน1,028.23390.8062.0 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์6,798.574,158.8538.8 %ผ่าน1,598.721,291.6819.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,601.434,503.202.1 %ไม่ผ่าน1,503.64421.7072.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์3,386.361,985.9441.4 %ผ่าน1,028.24176.7882.8 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์13,156.8210,277.9221.9 %ผ่าน1,126.03240.4178.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,277.333,264.0071.1 %ผ่าน876.11263.2670.0 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์3,507.262,563.3226.9 %ผ่าน1,066.27358.9066.3 %ผ่าน
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,846.643,926.0042.7 %ผ่าน1,902.979,371.72-392.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์7,170.381,300.0081.9 %ผ่าน1,237.41246.0580.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,225.952,691.0056.8 %ผ่าน617.2730.0695.1 %ผ่าน
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,211.082,455.0066.0 %ผ่าน1,834.91190.0089.6 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์36,437.4037,042.31-1.7 %ไม่ผ่าน1,097.98920.8716.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,335.111,510.0065.2 %ผ่าน704.9716.6297.6 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,505.483,274.0727.3 %ผ่าน985.79177.0982.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,250.221,334.0059.0 %ผ่าน895.49339.7662.1 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ4,990.933,064.5938.6 %ผ่าน997.00342.8965.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,442.962,034.1054.2 %ผ่าน1,427.57497.1165.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์5,279.223,416.8935.3 %ผ่าน1,028.24244.4676.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 132,667.3714,351.0656.1 %ผ่าน1,596.33187.8888.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 221,952.2311,912.0045.7 %ผ่าน1,769.06219.4587.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 321,929.5815,330.0730.1 %ผ่าน1,832.91245.2086.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์27,978.059,038.8367.7 %ผ่าน2,744.20621.5577.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,448.434,198.835.6 %ไม่ผ่าน303.76110.8363.5 %ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์22,746.287,423.0067.4 %ผ่าน191.4163.3166.9 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน44,287.1010,736.0175.8 %ผ่าน944.67140.5985.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี25,230.8711,408.0054.8 %ผ่าน1,100.50586.9246.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์17,232.268,032.3753.4 %ผ่าน988.851,058.35-7.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์89,580.3058,779.9934.4 %ผ่าน1,946.59284.2785.4 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์26,464.089,060.4165.8 %ผ่าน805.38121.4084.9 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์13,203.2223,147.30-75.3 %ไม่ผ่าน2,619.001,312.4249.9 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,664.462,931.5437.2 %ผ่าน1,047.61464.6455.6 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,314.39929.0059.9 %ผ่าน685.95149.5178.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์26,740.225,878.0178.0 %ผ่าน6,012.143,797.4636.8 %ผ่าน
รวม 734,794 387,354 47.28 % ผ่าน 75,572 34,321 54.59 % ผ่าน