สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,496.18863.0065.4 %ผ่าน738.8256.7292.3 %ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 71,529.3428,835.0059.7 %ผ่าน262.29137.0747.7 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี8,356.7213,616.35-62.9 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี11,140.4418,172.90-63.1 %ไม่ผ่าน66.000.9598.6 %ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,095.273,840.006.2 %ไม่ผ่าน1,195.21243.2579.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,242.411,800.0044.5 %ผ่าน1,005.0547.2195.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี16,252.928,921.7045.1 %ผ่าน3,134.821,074.4665.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,513.83564.0083.9 %ผ่าน267.8431.4688.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,650.31942.0074.2 %ผ่าน671.3862.3190.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,069.941,375.0066.2 %ผ่าน340.2066.1780.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,062.661,179.0071.0 %ผ่าน322.4640.6587.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,525.94778.0077.9 %ผ่าน415.5744.0389.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,497.41675.0080.7 %ผ่าน304.1762.9879.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,624.88645.0082.2 %ผ่าน250.1329.8488.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน333.1678.6776.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,560.48598.0083.2 %ผ่าน414.1931.5692.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,400.61232.0093.2 %ผ่าน549.6176.6586.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,504.04502.0085.7 %ผ่าน895.8544.6695.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,618.01480.0086.7 %ผ่าน376.7862.9183.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,629.70659.0081.8 %ผ่าน340.1278.1277.0 %ผ่าน
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,130.554,239.00-35.4 %ไม่ผ่าน1,225.38296.1475.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,672.366,333.005.1 %ไม่ผ่าน1,282.441,462.42-14.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,945.442,531.0048.8 %ผ่าน1,024.0628.4497.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,137.151,720.0058.4 %ผ่าน1,654.96209.2487.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,373.341,296.0061.6 %ผ่าน1,057.1197.6890.8 %ผ่าน
สำนักชลประทานที่ 13260,648.38245,837.005.7 %ไม่ผ่าน96,624.7113,083.0086.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,394.191,392.0059.0 %ผ่าน1,042.93547.5847.5 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี4,613.124,803.00-4.1 %ไม่ผ่าน1,548.971,562.23-0.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี1,443.613,103.59-115.0 %ไม่ผ่าน458.69124.3872.9 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี5,081.676,042.82-18.9 %ไม่ผ่าน1,230.42361.2070.6 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,252.2121,000.15-393.9 %ไม่ผ่าน830.55615.1325.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี7,731.4615,061.00-94.8 %ไม่ผ่าน1,613.5678.7095.1 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี2,755.002,042.0025.9 %ผ่าน326.20140.5556.9 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,779.781,112.0070.6 %ผ่าน1,214.2262.9494.8 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,028.22990.0067.3 %ผ่าน934.20148.1084.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,907.043,838.291.8 %ไม่ผ่าน1,271.27251.0980.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,051.8624.8499.5 %ผ่าน1,632.431,835.89-12.5 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,215.774,515.0013.4 %ไม่ผ่าน1,613.56565.5964.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,527.132,477.0029.8 %ผ่าน1,195.21210.8182.4 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,149.748,793.52-70.8 %ไม่ผ่าน1,618.7831.4698.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,406.193,075.0075.2 %ผ่าน1,176.04951.0419.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,850.265,054.50-31.3 %ไม่ผ่าน1,233.24239.4080.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,198.522,311.0045.0 %ผ่าน1,366.20565.6558.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,029.633,826.2423.9 %ผ่าน1,556.51289.0881.4 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี7,110.225,265.0326.0 %ผ่าน1,176.92106.9990.9 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,639.2010,161.0012.7 %ไม่ผ่าน583.27378.4335.1 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี57,535.9654,381.335.5 %ไม่ผ่าน1,428.63333.7776.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,809.861,204.0057.2 %ผ่าน466.39200.3657.0 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,982.193,309.3933.6 %ผ่าน1,598.32351.1578.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,190.762,041.9436.0 %ผ่าน1,016.52294.8971.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,316.216,018.714.7 %ไม่ผ่าน750.79526.5629.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,623.883,904.0015.6 %ไม่ผ่าน1,518.33693.9654.3 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี 13,426.672,282.0083.0 %ผ่าน70.28156.42-122.6 %ไม่ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี12,992.283,996.9469.2 %ผ่าน955.74142.4885.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)19,057.686,381.3266.5 %ผ่าน6,455.10239.4096.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 123,810.3011,144.2853.2 %ผ่าน1,932.94455.1976.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 219,793.8614,888.0024.8 %ผ่าน10,733.94318.5197.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 38,967.428,589.494.2 %ไม่ผ่าน2,533.67409.3183.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 48,743.649,348.30-6.9 %ไม่ผ่าน2,046.36243.4488.1 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,438.504,368.46-79.1 %ไม่ผ่าน298.290.2999.9 %ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,638.211,566.9189.3 %ผ่าน376.32309.0117.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี67,085.969.69100.0 %ผ่าน1,130.52230.8579.6 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,535.466,758.0050.1 %ผ่าน960.80339.3564.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว29,749.9817,854.0040.0 %ผ่าน1,209.08149.3987.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี43,537.8334,459.1820.9 %ผ่าน1,366.561,640.00-20.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี58,683.1928,806.0050.9 %ผ่าน1,493.56314.3579.0 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี77,778.7719,309.0175.2 %ผ่าน1,110.50148.6886.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี49,393.1925,178.0049.0 %ผ่าน2,721.181,425.0047.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,803.173,275.0013.9 %ไม่ผ่าน1,214.22206.1583.0 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 116,755.4710,473.7237.5 %ผ่าน3,730.461,998.0046.4 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี2,910.061,979.8232.0 %ผ่าน871.93444.6249.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี652,416.5029,855.0095.4 %ผ่าน6,440.394,486.1830.3 %ผ่าน
รวม 1,765,820 762,904 56.80 % ผ่าน 192,806 42,570 77.92 % ผ่าน