สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,489.401,038.7770.2 %5.0622.39113.5681.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์13,773.9013,224.704.0 %2.066.22315.97-377.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ933.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ33.19ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์20,291.134,756.0076.6 %5.02,619.05627.0176.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,424.02261.0092.4 %5.0228.9516.1293.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,305.79419.0087.3 %5.0256.2015.6593.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,436.48655.0080.9 %5.0404.7236.7390.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,618.93277.0092.3 %5.0384.4416.1895.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,317.59174.0094.8 %5.0437.8831.3892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,295.86538.0083.7 %5.0291.3282.9971.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,314.69185.0094.4 %5.0341.9730.8991.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,319.82131.0096.1 %5.0312.5716.0894.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,542.03477.0086.5 %5.0327.0927.7191.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,436.21313.0090.9 %5.0350.6843.3687.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,250.99250.0092.3 %5.0353.5215.6795.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,513.14186.0094.7 %5.0306.2630.7989.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,357.33232.0093.1 %5.0264.931.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,390.68203.0094.0 %5.0123.900.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,202.88140.0095.6 %5.0177.670.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,217.09124.0096.1 %5.0295.570.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,298.77159.0095.2 %5.0376.9028.8892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,260.35219.0093.3 %5.0308.435.2798.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,211.992,429.3324.4 %5.0945.66796.0115.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,523.791,619.5635.8 %5.0485.74114.0076.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,660.93760.0071.4 %5.0561.98273.6051.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,488.61892.0064.2 %5.0482.84250.8048.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,243.83661.0070.5 %5.0501.16248.9050.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,854.441,383.0064.1 %5.01,268.94346.4072.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,104.19289.0090.7 %5.0945.64236.7175.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,555.722,432.0046.6 %5.01,325.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,342.49645.0072.5 %5.0680.3527.4296.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์5,609.644,071.0227.4 %5.01,885.041,051.8544.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,378.252,317.0047.1 %5.01,516.14226.2185.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ11,382.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ171.00ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,036.561,251.0058.8 %5.0869.58157.8781.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)2,327.98630.0072.9 %5.085.110.9598.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,327.98539.0076.8 %5.087.6532.4763.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์3,019.52791.0273.8 %5.01,021.7359.6394.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,951.54754.0074.5 %5.0831.57139.5783.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์4,260.151,114.0073.9 %5.01,478.112,821.27-90.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ2,132.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ764.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์7,431.308,056.98-8.4 %0.01,478.09167.0288.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ895.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,795.78994.0079.3 %5.01,268.94404.5568.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,836.222,324.2066.0 %5.01,877.45540.8771.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,748.923,423.00-24.5 %0.0774.5215.4998.0 %5.0
สพ.บุรีรัมย์27,663.609,524.0065.6 %5.0660.37354.3446.3 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ ไม่ครบ9,748.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ795.43ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,661.32990.0062.8 %5.0736.49180.0375.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,732.51918.0066.4 %5.0774.52285.0063.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,565.206,639.7912.2 %5.01,383.01316.0377.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 159,698.808,263.0086.2 %5.01,109.57151.8086.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 216,934.888,816.0047.9 %5.01,408.11463.5167.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 310,003.977,575.9024.3 %5.01,616.91363.1977.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4ไม่ครบ6,872.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ579.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ไม่ครบ6,650.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ265.70ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์4,939.753,272.6033.7 %5.0319.24231.4227.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ไม่ครบ44,541.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ964.82ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์23,216.3314,539.2937.4 %5.0996.20480.0351.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก74,999.2515,800.0078.9 %5.0945.99224.9776.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์18,439.8027,091.00-46.9 %0.02,439.8366,492.10-2,625.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ครบ2,207.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ291.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,638.76166.2093.7 %5.0622.39313.1849.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์16,946.751,309.3992.3 %5.07,542.892,061.5072.7 %5.0
รวม 443,208 166,244 0.00 % 48,762 81,288 0.00 %