สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,199.04383.0082.6 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม274,684.756,544.0197.6 %5.02,261.93170.8792.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,774.191,211.0056.3 %5.0420.34220.7447.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,076.291,640.0046.7 %5.0701.3162.3491.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม8,386.672,078.7275.2 %5.02,013.41694.8165.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน5,777.71204.0096.5 %5.0238.3771.8969.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม3,680.91259.0093.0 %5.0285.1277.7972.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก400.64109.0072.8 %5.0514.8783.2383.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,793.49160.0095.8 %5.0313.703.8398.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,533.52149.0095.8 %5.0300.640.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง3,621.87353.0090.3 %5.0399.1392.9976.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร3,590.99227.0093.7 %5.0251.4645.2982.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,875.95194.0095.0 %5.0351.7471.5579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,579.84149.0095.8 %5.0280.430.09100.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม8,619.2521,985.00-155.1 %0.02,013.82182.4090.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,775.684,243.20-12.4 %0.01,024.58715.3530.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,295.68824.0064.1 %5.0844.14229.9072.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,324.851,223.5047.4 %5.0382.62142.5062.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,218.88944.1057.5 %5.0487.18153.9068.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,640.56678.0081.4 %5.01,043.59468.3155.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,966.08566.0088.6 %5.0758.36274.7863.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม4,294.29735.0082.9 %5.0323.74187.1542.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,364.6910,366.66-62.9 %0.02,051.45712.1165.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,807.731,992.0029.1 %5.0665.00281.2257.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,392.002,226.9849.3 %5.01,442.91662.0954.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,266.321,361.0068.1 %5.0755.04156.2779.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม4,448.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,001.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม62,257.0461,951.340.5 %0.5196.88390.82-98.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,100.64554.0082.1 %5.0872.45361.2858.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)992.80164.0083.5 %5.049.9331.9236.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,215.07484.0078.1 %5.062.9737.8839.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนมไม่ครบ457.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ29.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม2,746.32777.0071.7 %5.0701.31348.7650.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,671.491,486.0059.5 %5.0815.41489.5840.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม5,073.074,094.6119.3 %5.01,252.77703.6343.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,172.722,027.0051.4 %5.01,157.68220.4081.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,602.191,678.0063.5 %5.01,176.71470.2560.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม12,463.314,566.7063.4 %5.01,975.38201.4789.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม9,829.711,183.0088.0 %5.0720.33270.5062.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,236.111,049.0067.6 %5.0834.39417.0550.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,160.211,336.0067.9 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,632.69822.0082.3 %5.0929.50232.2475.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม4,716.833,233.5031.4 %5.0625.254.7499.2 %5.0
สพ.นครพนม33,847.687,372.0178.2 %5.0700.16200.5171.4 %5.0
รจก.นครพนม 63,653.7156,945.0310.5 %5.01,196.78928.2022.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม4,601.312,560.0444.4 %5.01,385.89124.4591.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,795.972,780.0026.8 %5.01,043.60581.7644.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,106.352,076.8233.1 %5.0644.2646.5492.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,472.692,747.8838.6 %5.0986.28474.2651.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,773.311,295.0053.3 %5.01,461.58566.4861.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,272.513,727.90-13.9 %0.0680.07256.9262.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 143,145.206,692.1884.5 %5.01,318.68748.0143.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 27,061.135,162.2226.9 %5.01,495.68692.4453.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม6,657.640.01100.0 %5.0450.36315.4730.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม25,428.104,112.6283.8 %5.0363.26195.7046.1 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม37,900.0824,229.8036.1 %5.01,178.16151.5687.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง23,503.3722,246.405.3 %2.5890.97694.8222.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม67,549.019,157.9986.4 %5.0741.56689.707.0 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม10,346.4513,070.66-26.3 %0.01,852.20651.0564.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,138.321,483.0052.7 %5.0777.35406.1947.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,359.15598.0082.2 %5.0530.17170.6967.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม29,508.8017,075.5042.1 %5.02,906.63665.3077.1 %5.0
รวม 877,933 329,545 62.46 % 53,416 19,174 64.11 %