สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,314.85363.0084.3 %5.0743.76104.7885.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย14,687.682,644.0082.0 %5.073.96168.13-127.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย2,846.501,889.0033.6 %5.01,009.99131.9086.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,484.001,037.0058.3 %5.0876.910.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย8,824.768,902.00-0.9 %0.03,348.96769.5677.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,435.931,459.5057.5 %5.0370.0285.6476.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,317.1952.0098.4 %5.0335.1131.8090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,068.21571.0081.4 %5.0437.9264.2385.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน2,978.98716.0076.0 %5.0380.087.3398.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,145.18275.0091.3 %5.0544.2545.3591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ2,874.71203.0092.9 %5.0571.0258.0389.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย2,812.58212.0092.5 %5.0344.980.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,200.33156.0095.1 %5.0253.9255.0978.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,087.52400.0087.0 %5.0393.2534.3091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด4,266.99304.0092.9 %5.0263.4345.3982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,145.18243.0092.3 %5.0267.0633.0787.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย298.59283.005.2 %2.5261.2733.7887.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น214.69229.00-6.7 %0.0414.2411.1197.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล2,994.71202.0093.3 %5.0252.7114.6994.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง2,952.92161.0094.5 %5.0306.200.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว2,867.84239.9591.6 %5.0152.6815.4489.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย12,039.8146,214.12-283.8 %0.02,665.86482.4881.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน10,317.6412,029.00-16.6 %0.01,523.48707.7353.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ9,607.3418,596.41-93.6 %0.01,550.97361.5776.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย7,190.856,102.0015.1 %5.02,150.951,971.258.4 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย2,464.761,319.5046.5 %5.0743.76204.4272.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย3,983.791,721.0056.8 %5.01,523.42596.5260.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,206.951,238.0061.4 %5.01,105.06185.2383.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,386.462,380.270.3 %0.5819.83442.3046.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,208.29657.0079.5 %5.01,257.192,676.36-112.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,158.074,725.25-119.0 %0.0723.73528.9826.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,263.132,500.0041.4 %5.01,770.63760.0057.1 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย3,734.992,149.0442.5 %5.01,485.391,071.8027.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,290.1312,590.65-138.0 %0.02,169.96228.6989.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)3,863.253,966.00-2.7 %0.02,213.17950.0057.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,708.75985.0063.6 %5.0971.95561.9442.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)8,881.394,821.6445.7 %5.04,349.05947.5678.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย2,968.354,600.00-55.0 %0.090.4586.933.9 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,806.29231.0097.0 %5.0496.5552.5489.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,045.62392.0087.1 %5.01,181.130.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,493.64664.5073.4 %5.0819.83320.1560.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย2,988.281,777.0040.5 %5.01,104.97271.0575.5 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย9,161.9840,162.00-338.4 %0.04,242.713,364.9020.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,668.642,563.0045.1 %5.01,979.801,212.5338.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย2,831.332,400.0015.2 %5.01,009.99475.0053.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย14,787.465,332.5263.9 %5.03,339.47268.0692.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย8,304.28956.0088.5 %5.0743.76125.4083.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,423.381,492.1056.4 %5.01,200.14408.5766.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,083.73938.0069.6 %5.01,143.10327.1271.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย5,964.451,890.3968.3 %5.02,150.95631.1170.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย2,800.215,000.00-78.6 %0.0914.9166.5092.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย9,930.085,368.0045.9 %5.0504.37279.3044.6 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย161,075.4189,015.0144.7 %5.02,094.32793.0662.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,650.5757.3797.8 %5.0781.96236.1969.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,433.10164.3797.8 %5.01,364.63391.4071.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,138.571,004.0068.0 %5.0990.97369.3962.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,305.025,652.2510.4 %5.01,397.11561.5359.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย3,750.96723.0080.7 %5.01,561.45551.7864.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย3,170.773,480.52-9.8 %0.01,238.18404.7767.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย6,721.512,005.8070.2 %5.01,567.68446.5071.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 130,098.677,261.5975.9 %5.02,672.14765.1971.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 221,934.865,931.3073.0 %5.02,694.62636.7576.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 311,373.583,917.3165.6 %5.02,707.88604.8277.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 431,118.153,857.8487.6 %5.01,923.18461.0876.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย40,647.193,920.0090.4 %5.02,638.61394.4085.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย13,807.282,963.9978.5 %5.0406.4466.5083.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย14,681.9535,001.00-138.4 %0.0808.91617.5023.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย28,518.9021,960.0023.0 %5.01,067.99609.0343.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย96,656.8432,100.0066.8 %5.01,109.29751.4532.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย17,610.102,500.0085.8 %5.0961.31475.0050.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย24,442.8112,281.0049.8 %5.0817.391,246.47-52.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง41,956.7110,000.0076.2 %5.0924.16665.0028.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง77,585.225,000.0093.6 %5.0866.19855.001.3 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย11,335.3711,328.000.1 %0.52,420.824,162.00-71.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,804.811,134.0059.6 %5.01,048.02310.6870.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,477.76796.0067.9 %5.0819.83488.0040.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 36,996.036,064.0083.6 %5.05,889.502,787.0452.7 %5.0
รวม 948,481 494,907 47.82 % 99,976 41,929 58.06 %