สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,181.28833.0080.1 %5.0438.621,117.97-154.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,059.067,005.8013.1 %5.066.0583.23-26.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,493.714,933.23-41.2 %0.0799.92141.9882.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,829.101,443.0049.0 %5.0571.7351.2091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,097.005,554.9263.2 %5.02,454.33535.4178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,020.741,042.8074.1 %5.0326.3540.9187.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,527.58494.0086.0 %5.0257.6762.9475.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,025.20341.0091.5 %5.0256.79107.3558.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,898.20783.0079.9 %5.0416.9590.2578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,565.62297.0091.7 %5.0464.70114.0075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,057.691,046.0074.2 %5.0483.0976.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,388.941,195.0072.8 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,160.50323.0092.2 %5.0315.5254.6382.7 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,489.427,156.50-30.4 %0.0894.76215.6575.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์5,072.266,218.36-22.6 %0.01,084.14415.3061.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,591.151,340.7048.3 %5.0553.24249.7554.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,462.22682.0072.3 %5.0541.7094.6382.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,847.391,985.1030.3 %5.0628.80102.6383.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,624.531,634.0064.7 %5.01,161.22493.0057.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,141.111,040.0066.9 %5.0761.89223.4870.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,526.97928.2079.5 %5.0685.82278.6359.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,529.994,079.80-15.6 %0.0899.471,121.19-24.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,112.381,899.6010.1 %5.0513.82365.3828.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,483.873,683.0017.9 %5.01,045.48526.3049.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,380.461,122.3066.8 %5.0856.98111.8986.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,762.359,258.0027.5 %5.01,446.460.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน76,611.0524,268.8568.3 %5.0458.34461.75-0.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)11,926.416,487.8145.6 %5.04,159.802,810.1032.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,605.802,025.0043.8 %5.0933.03172.8481.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,281.42960.0057.9 %5.061.670.9598.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,346.20660.0051.0 %5.068.2213.4080.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,834.984,578.005.3 %2.589.940.9598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,411.01422.0087.6 %5.0876.0028.6896.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,779.22403.0085.5 %5.0609.78315.4048.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,489.683,123.1010.5 %5.0856.986.6699.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,484.092,510.0028.0 %5.01,584.78383.3675.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,944.164,529.0049.4 %5.01,769.75504.4671.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,533.431,454.2467.9 %5.0895.2398.1689.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,979.837,620.69-27.4 %0.01,465.5047.3696.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,004.5711,043.0015.1 %5.01,890.46753.9560.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,340.272,482.0076.0 %5.0685.82205.2370.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,373.202,223.2734.1 %5.0895.03517.6042.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,011.781,323.0056.1 %5.0704.84143.5779.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,429.661,143.5066.7 %5.0876.00236.4673.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,925.615,502.0030.6 %5.0686.0554.7492.0 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,771.271,634.0084.8 %5.0802.78236.2970.6 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ877.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,994.54647.0078.4 %5.0609.7670.7488.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,626.583,105.9067.7 %5.01,180.24214.1881.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,499.121,189.8066.0 %5.0685.84249.3763.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,584.485,071.0340.9 %5.01,560.56460.0870.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,891.661,628.4143.7 %5.0647.79221.2565.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,212.342,957.807.9 %3.5705.0721.7396.9 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์45,012.31118,120.00-162.4 %0.02,694.81791.1970.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 121,670.186,533.1069.9 %5.01,293.92586.7754.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 213,857.959,522.7231.3 %5.01,637.40447.2172.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,368.306,779.1868.3 %5.0299.31188.7636.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,598.121,316.9649.3 %5.0349.32237.5032.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ32,920.43ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ94.54ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน52,339.083,334.0093.6 %5.0853.83565.7933.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี40,097.228,585.9678.6 %5.0800.87338.7957.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลไม่ครบ9,444.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ374.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,583.0219,670.00-69.8 %0.01,699.541,073.9436.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,266.763,416.0058.7 %5.0969.82632.7334.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,449.57545.0077.8 %5.0514.71126.8575.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,122.8810,995.0027.3 %5.04,187.971,860.0855.6 %5.0
รวม 572,586 354,130 38.15 % 59,580 21,849 63.33 %