สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,427.33703.0071.0 %5.0376.72103.7672.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา31,087.8319,821.9236.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา6,379.854,258.6033.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา4,747.293,679.1422.5 %5.0661.9654.5291.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,459.381,325.0061.7 %5.0566.8832.1994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา13,717.0013,386.002.4 %1.01,688.83381.7577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,775.891.00100.0 %5.0228.4668.7069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว376.11119.0068.4 %5.0456.0242.7590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,978.09276.0093.1 %5.0256.141.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,047.88113.0097.2 %5.0207.0857.4372.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,068.29689.7083.0 %5.0356.4347.0286.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,634.61318.0091.3 %5.0209.2044.6478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง6,669.18398.0094.0 %5.0321.5040.2487.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,888.103,034.0022.0 %5.0776.09390.4549.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,382.541,784.5025.1 %5.0475.9247.5090.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,937.887,708.0048.4 %5.0947.20223.8276.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา5,489.792,077.8062.2 %5.0966.22299.2569.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,655.941,400.0061.7 %5.0662.00283.3657.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,004.101,355.0054.9 %5.0604.95144.7576.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,556.362,998.6615.7 %5.0723.57223.2569.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา4,781.674,110.0014.0 %5.01,023.44148.4785.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,293.542,283.9046.8 %5.01,137.36350.0669.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,113.111,099.0064.7 %5.0604.9531.3394.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,657.807,748.19-66.3 %0.01,042.28125.0488.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,428.302,285.1233.3 %5.0558.45139.1075.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,649.24977.0040.8 %5.059.892.8595.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,295.141,279.0061.2 %5.0738.0331.3395.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,807.44631.0077.5 %5.0528.85154.7370.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,308.012,098.0036.6 %5.0681.01172.1874.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา25,676.4147,167.17-83.7 %0.09,390.311,494.5584.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,381.613,046.0030.5 %5.01,175.40371.1968.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,742.711,787.0062.3 %5.0757.04193.9474.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา3,915.545,160.99-31.8 %0.0646.80119.0081.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา11,141.232,022.0081.9 %5.0700.00590.1115.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา4,696.664,819.00-2.6 %0.0814.12703.3813.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,838.783,063.0060.9 %5.0719.01219.7469.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา3,876.432,018.5547.9 %5.0719.04188.5873.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา3,792.222,314.8039.0 %5.0452.7932.8592.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา11,054.021,438.0087.0 %5.0700.03167.5576.1 %5.0
รจจ.พังงา 87,401.71117,090.00-34.0 %0.0896.14808.529.8 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,899.88871.0070.0 %5.0509.84229.8754.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,393.492,902.0076.6 %5.01,213.43461.7461.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,793.491,114.0076.8 %5.0642.98207.1067.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา11,907.906,320.0046.9 %5.0947.20269.1771.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,659.091,830.0050.0 %5.0871.14439.1249.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา13,169.359,332.1729.1 %5.02,658.64318.0488.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา25,962.959,395.7763.8 %5.01,585.86302.6980.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง28,853.427,801.4773.0 %5.01,595.10385.8675.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา4,258.652,976.6030.1 %5.0280.61310.79-10.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา50,667.2164,956.00-28.2 %0.01,062.99287.0273.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา18,536.6710,827.6641.6 %5.0558.411,260.92-125.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง29,346.628,125.0072.3 %5.0653.03232.2964.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า28,859.5313,984.0051.5 %5.0672.21411.0938.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,584.1716,673.20-14.3 %0.01,584.441,232.9422.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,461.391,637.0052.7 %5.0689.17362.1447.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,475.52723.0070.8 %5.0395.77264.4833.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,728.9113,128.0010.9 %5.03,962.162,839.1328.3 %5.0
รวม 596,693 450,481 24.50 % 53,713 18,345 65.85 %