สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,469.54700.0071.7 %5.0467.3999.5078.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร11,791.822,752.0076.7 %5.071.7631.2056.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,336.712,932.0012.1 %5.0828.72160.4180.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,787.771,633.0041.4 %5.0600.5064.1889.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,837.856,916.4065.1 %5.01,988.67505.4074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,242.621,203.0071.6 %5.0295.8331.3589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,897.71449.0088.5 %5.0297.5062.4679.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,025.62156.0094.8 %5.0257.7538.6385.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน4,576.68812.0082.3 %5.0448.1050.1488.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,600.24294.0091.8 %5.0387.4585.4477.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,504.05178.0094.9 %5.0478.9830.8393.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,588.79419.0088.3 %5.0305.4183.8372.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,752.97404.0089.2 %5.0303.0862.6679.3 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,771.686,675.00-77.0 %0.0771.90120.6484.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,545.485,448.5052.8 %5.01,113.94809.5627.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,980.351,218.0038.5 %5.01,094.92568.0148.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,151.81446.0085.8 %5.0752.63237.3168.5 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 145,618.246,665.76-18.6 %0.01,420.923,249.00-128.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,970.211,648.0044.5 %5.0676.57361.9546.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,864.602,188.0055.0 %5.01,456.28606.2358.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,844.022,196.21-19.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร4,043.642,682.0033.7 %5.01,132.98438.9761.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,035.403,190.0020.9 %5.0853.09128.6884.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,116.4110,780.32-110.7 %0.01,361.14617.9154.6 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร54,924.5129,047.0147.1 %5.0598.53450.2524.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,195.382,094.0034.5 %5.0771.65328.2457.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,367.364,581.00-4.9 %0.069.130.9598.6 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7049.4722.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,399.831,040.0069.4 %5.0904.7616.0998.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,917.69403.0086.2 %5.0657.58378.1442.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,122.343,662.00-17.3 %0.0828.70375.8554.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร29,800.9345,796.30-53.7 %0.04,118.492,476.7339.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,361.881,925.0069.7 %5.01,399.20717.2848.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,641.121,906.0047.7 %5.0961.81152.8484.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร5,663.6212,633.31-123.1 %0.01,247.05107.0191.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,689.26148.8691.2 %5.0885.741,504.80-69.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,099.542,063.4033.4 %5.0489.17439.7010.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,280.781,577.0051.9 %5.0809.68200.5575.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,519.981,097.0068.8 %5.0532.5161.7588.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,264.082,642.0019.1 %5.0638.5431.2395.1 %5.0
สพ.ชุมพร10,863.682,701.0075.1 %5.0752.63258.8965.6 %5.0
รจจ.ชุมพร 34,855.5730,135.0013.5 %5.0795.0594.7488.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,690.78353.0086.9 %5.0562.47109.5480.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,394.173,657.0016.8 %5.01,063.17347.7067.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,180.451,404.0055.9 %5.0752.66248.9066.9 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,297.045,287.00-23.0 %0.01,132.98157.7086.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,281.86890.0072.9 %5.0809.71239.9170.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,500.083,634.05-3.8 %0.01,000.91397.7660.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร6,827.431,579.2076.9 %5.0783.22199.6174.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 210,113.207,675.3024.1 %5.01,371.62136.8090.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 139,681.926,804.0082.9 %5.01,983.74326.9383.5 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล594.8013,083.79-2,099.7 %0.0396.77268.3132.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร7.411.0086.5 %5.010.630.9591.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบ33,292.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ700.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์10,965.8715,853.00-44.6 %0.0678.54431.0036.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพร14,477.9810,312.6128.8 %5.0698.65250.6664.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ20,366.2911,480.0043.6 %5.0641.63303.9052.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน38,309.0415,288.0060.1 %5.0802.60116.3785.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร269.581.0099.6 %5.0439.570.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร16,695.2218,356.00-9.9 %0.02,566.93399.0084.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,046.802,339.0053.7 %5.0885.74314.6764.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,570.27676.0073.7 %5.0505.45160.3168.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,177.8910,136.0058.1 %5.04,154.153,093.6225.5 %5.0
รวม 508,770 334,248 34.30 % 55,131 23,593 57.20 %