สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,147.683,159.62-0.4 %0.01,488.45279.3481.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 698,518.605,072.0094.9 %5.0332.30658.35-98.1 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,365.24625.5081.4 %5.0680.59291.5057.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา59,621.5922,411.6562.4 %5.0200.72522.55-160.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา23,075.746,512.0071.8 %5.087.84218.66-148.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาไม่ครบ10,854.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ248.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,178.272,039.0035.8 %5.0775.6737.6295.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,303.1938,571.42-41.3 %0.08,271.78126.0398.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 112,018.7520,520.71-70.7 %0.02,108.16486.4676.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43397.1092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 14,885.042,166.0055.7 %5.0420.4633.2592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0354.4552.2585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,657.13566.0084.5 %5.0182.5551.3071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,714.82443.0088.1 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,610.66433.0088.0 %5.0223.3857.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,629.39318.0091.2 %5.0298.8057.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,798.12338.0091.1 %5.0194.4956.0571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1256.5479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,138.11906.0078.1 %5.0525.2661.6188.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,941.12509.0087.1 %5.0413.4759.4785.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,597.12261.0092.7 %5.0369.730.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,006.51486.0087.9 %5.0299.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,745.90294.0092.2 %5.0246.3838.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,733.52183.0095.1 %5.0338.3728.7991.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,834.66414.0089.2 %5.0460.0163.7286.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,726.56648.0082.6 %5.0283.0242.3485.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,474.6812,064.50-42.4 %0.01,600.081,107.6530.8 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์11,673.1621,092.50-80.7 %0.02,209.20295.4586.6 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา15,488.2153,585.00-246.0 %0.02,140.59546.0774.5 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,167.3415,494.54-69.0 %0.01,460.89304.0079.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,711.997,817.28-356.6 %0.0844.59327.1561.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,373.819,100.18-8.7 %0.02,164.731,009.7453.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,809.7312,541.81-84.2 %0.01,969.631,460.1525.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา5,354.101,665.9068.9 %5.01,213.06300.2575.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,459.295,165.4820.0 %5.02,125.801,599.8024.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,641.534,467.6820.8 %5.01,469.05613.2558.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,181.154,230.1818.4 %5.01,023.04855.0016.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1627,187.0511,469.0057.8 %5.08,796.484,793.7045.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,540.871,255.0064.6 %5.01,291.52152.8688.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,321.822,311.0030.4 %5.0813.70319.0160.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,113.512,827.0031.3 %5.01,155.99288.0075.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,314.873,211.8025.6 %5.01,469.04954.7535.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,053.283,662.4527.5 %5.01,881.011,353.3528.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา12,946.0211,526.5711.0 %5.01,609.6669.2095.7 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,333.913,997.517.8 %3.51,982.88494.1175.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,316.663,098.00-33.7 %0.0572.41663.48-15.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,489.463,464.4336.9 %5.01,707.471,022.4940.1 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา4,091.333,079.5824.7 %5.01,137.55288.1674.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 93,942.091,964.4050.2 %5.01,425.58412.2571.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,961.9321,824.54-21.5 %0.02,835.65821.7571.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,277.57107,543.93-853.6 %0.04,291.832,892.4032.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)5,470.616,442.00-17.8 %0.01,991.98380.0080.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,099.232,041.0050.2 %5.01,175.02556.0352.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)2,849.314,610.49-61.8 %0.0873.70834.634.5 %2.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 13,075.6710,532.0119.5 %5.04,840.1527.5999.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 810,892.969,990.008.3 %4.03,931.312,554.3835.0 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก38,163.8526,410.6430.8 %5.0492.19102.8079.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.200.9598.5 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,854.26677.2063.5 %5.072.630.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,767.471,436.0061.9 %5.0908.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,768.261,352.0064.1 %5.0832.74379.8754.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,789.813,401.0010.3 %5.0965.85701.1027.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา13,582.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,701.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา6,845.977,686.60-12.3 %0.02,144.841,029.7052.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,353.281,462.9266.4 %5.0699.97148.9578.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,724.6059,882.21-458.4 %0.03,152.69255.2091.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา22,723.1317,388.0023.5 %5.02,554.34914.0064.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,629.143,609.600.5 %0.5965.83173.6982.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา36,132.131,951.3094.6 %5.014,429.18634.6095.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,784.303,459.0827.7 %5.01,213.06321.1073.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,567.752,177.0052.3 %5.01,308.11251.4780.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,209.1415,492.00-197.4 %0.01,136.97110.1790.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา57,834.3722,411.0061.2 %5.0726.860.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา30,828.9916,708.0045.8 %5.0675.82220.1667.4 %5.0
เรือนจำกลางสงขลาไม่ครบ62,477.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ601.23ประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 38,872.9048,565.86-24.9 %0.0910.36396.4456.5 %5.0
ทสญ.สงขลา ไม่ครบ18,604.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ328.58ประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาไม่ครบ77,057.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ754.49ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,389.6814,155.561.6 %0.51,881.601,354.9528.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา3,044.881,037.0065.9 %5.0718.64190.2673.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา1,809.901,395.3522.9 %5.0984.8494.3390.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา26,533.8823,490.0011.5 %5.02,045.48662.1567.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,157.071,139.0072.6 %5.011,884.18334.2997.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา6,132.326,526.86-6.4 %0.01,612.37724.0055.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,669.553,959.6430.2 %5.01,745.48145.3591.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา4,459.844,378.001.8 %0.5961.011,387.60-44.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา3,923.097,400.10-88.6 %0.01,003.882,209.51-120.1 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,036.0510,460.01-159.2 %0.01,060.93141.0086.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 131,485.478,631.7472.6 %5.0998.79225.6677.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 221,711.008,017.4463.1 %5.01,228.63186.2684.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 346,310.727,962.6482.8 %5.01,686.11941.3844.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล10,933.187,241.0033.8 %5.064,783.54577.4599.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา11,942.799,732.0018.5 %5.0518.59392.9824.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา45,178.835,470.6887.9 %5.0333.02100.9069.7 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,979.977,971.0853.1 %5.0415.59253.0439.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่37,762.9229,949.3620.7 %5.0944.031.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบ18,012.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ419.52ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบ16,745.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ736.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา18,361.4519,491.49-6.2 %0.0895.30331.1263.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร74,443.4621,902.9970.6 %5.0982.70658.7533.0 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา23,950.0821,545.0010.0 %5.0867.63210.9075.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ11,832.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ484.81ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ28,060.9810,260.0063.4 %5.0767.32213.9772.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,646.811,551.5541.4 %5.01,280.69152.0088.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,400.2931,026.77-78.3 %0.02,340.303,037.15-29.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,137.4212,188.00-20.2 %0.03,021.961,251.9158.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา41,023.8527,558.9832.8 %5.01,012.22463.7554.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,842.211,277.0066.8 %5.01,191.75248.7279.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,468.022,812.4837.1 %5.0816.27267.8067.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)6,180.355,785.006.4 %3.01,983.86239.4087.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา8,729.235,465.8437.4 %5.01,420.26242.2082.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,673.642,313.0013.5 %5.0473.6748.5889.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,673.401.00100.0 %5.0566.51194.7565.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 947,465.8634,573.9927.2 %5.09,181.464,644.0049.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่ครบ19,820.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,629.83ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,381,228 1,059,694 23.28 % 241,035 58,849 75.58 %