สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,474.22300.0087.9 %5.0331.260.9599.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,235.846,268.6052.6 %5.075.1627.0064.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,118.684,411.50-41.5 %0.0578.47142.8075.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,042.661,957.0035.7 %5.0559.470.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,367.557,726.0065.5 %5.02,670.24433.2083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,313.071,249.0071.0 %5.0173.1757.0067.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,532.5048.0098.6 %5.0238.42169.1029.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,664.32210.0094.3 %5.0169.3430.4082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,554.07224.0093.7 %5.0198.0461.7568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,589.14118.0096.7 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,528.3069.0098.0 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,565.9894.0097.4 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,566.1079.0097.8 %5.0190.53123.5035.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,469.3194.0097.3 %5.0195.99158.6419.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,467.4694.0097.3 %5.0233.41190.0018.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,787.56145.0096.2 %5.0171.6947.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,467.7697.0097.2 %5.0250.21152.0039.3 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,793.684,408.20-16.2 %0.0570.5153.2090.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,286.211,306.0075.3 %5.0730.61418.0042.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,853.69699.0075.5 %5.0411.44185.2555.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,437.451,000.0081.6 %5.01,400.651,064.0024.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,248.01976.0070.0 %5.0654.55273.6058.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,237.81533.0083.5 %5.0578.48476.9017.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,749.422,134.0055.1 %5.0787.64773.081.8 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,331.312,789.5916.3 %5.0516.06332.5035.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,781.013,648.5123.7 %5.01,263.06870.2031.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,675.601,743.5952.6 %5.0787.64569.2227.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,389.329,027.0037.3 %5.01,282.08232.4081.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,854.281,816.6052.9 %5.0863.7162.6592.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,289.90956.0058.3 %5.043.2031.1527.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,336.211,360.0059.2 %5.0692.580.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,929.44653.0077.7 %5.0521.46250.8051.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี6,642.873,467.8047.8 %5.0730.61202.3572.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี6,740.5035,809.00-431.3 %0.01,890.591,494.1521.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี5,958.842,961.0050.3 %5.01,415.17370.5073.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,884.971,196.0069.2 %5.0920.77381.0958.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี6,235.896,552.12-5.1 %0.01,605.35116.8592.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,982.823,900.0064.5 %5.0673.55202.3570.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,656.521,020.0072.1 %5.0825.69342.0058.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี8,679.631,300.0085.0 %5.0996.82310.6568.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,487.131,272.5071.6 %5.0903.94299.0166.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,819.822,768.601.8 %0.5445.3737.1491.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี22,060.599,134.0058.6 %5.0445.30143.4067.8 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานีไม่ครบ59,286.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ150.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,028.742,497.0017.6 %5.0559.45187.6366.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,245.982,862.0032.6 %5.01,053.88265.8074.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,590.161,293.0064.0 %5.0749.61147.2580.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,213.396,373.0647.8 %5.01,148.96190.9583.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,063.891,152.0071.7 %5.0996.84129.2087.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,480.0869.9198.4 %5.0939.79503.9546.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,037.733,065.7556.4 %5.01,047.29343.5467.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 128,284.677,892.7672.1 %5.0716.95365.5049.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 222,276.247,119.2468.0 %5.0852.12459.2046.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 321,589.065,337.1475.3 %5.0717.25245.0865.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,333.752,514.2360.3 %5.0606.36541.5010.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี38,767.0114,472.6462.7 %5.0678.70543.0020.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี84,998.8623,556.0072.3 %5.0726.70539.6025.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี60,791.0022,140.0063.6 %5.0590.34127.5578.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี16,318.4213,363.0018.1 %5.0400.60240.3540.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี17,541.397,007.0060.1 %5.0587.64366.4637.6 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี92,914.1715,908.7082.9 %5.0645.42987.23-53.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี11,876.4015,089.47-27.1 %0.01,463.621,093.1725.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,445.472,226.0035.4 %5.0692.5671.7089.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,426.37171.0093.0 %5.0312.24322.01-3.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี45,473.589,000.1080.2 %5.06,935.002,900.0058.2 %5.0
รวม 728,784 288,726 60.38 % 50,937 21,906 56.99 %