สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,619.11813.0069.0 %5.0274.0060.9077.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,822.043,970.0055.0 %5.054.102.8594.7 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,744.9610,890.32-89.6 %0.0129.881.0099.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง4,430.524,031.469.0 %4.5693.53117.2683.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,111.702,157.0047.5 %5.0603.6993.5684.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง37,156.8528,932.0022.1 %5.03,817.401,404.8463.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 13,799.42547.0085.6 %5.0244.3366.7672.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,178.241,397.0066.6 %5.0233.9442.5181.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,729.33992.0073.4 %5.0366.74112.9969.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,466.88485.0089.1 %5.0137.8829.9478.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย3,798.15570.0085.0 %5.0223.1032.8885.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,241.271,190.1871.9 %5.0408.15106.1374.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา989.59226.0077.2 %5.0292.891.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,710.70833.0077.6 %5.0177.85113.4736.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4057.9578.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด9,080.216,757.5025.6 %5.01,383.3578.9094.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,891.301,945.0060.2 %5.02,101.04552.0073.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 23,381.392,433.0028.0 %5.0708.14462.7034.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,719.042,079.0044.1 %5.0463.64244.3847.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,112.342,623.0036.2 %5.0963.21419.2256.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,324.871,260.0070.9 %5.0660.67104.1684.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,500.331,240.0064.6 %5.0698.77163.4576.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,418.124,611.0014.9 %5.01,228.79800.6634.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,661.815,126.009.5 %4.51,603.3750.2796.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง3,889.853,365.0013.5 %5.0693.16104.6584.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง4,127.502,171.0047.4 %5.0755.82543.5728.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,902.961,448.0062.9 %5.0468.161.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง14,004.9017,577.00-25.5 %0.02,429.23438.6281.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง3,820.072,970.0022.3 %5.0774.8499.7087.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,979.841,726.0056.6 %5.0926.961.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,070.46268.0091.3 %5.0641.72239.5962.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง4,291.303,311.0022.8 %5.0793.85148.8381.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยอง56,606.5630,309.6046.5 %5.024,838.011,459.0094.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง10,041.994,520.0055.0 %5.0847.4491.1589.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,998.661,924.0051.9 %5.0668.2585.1687.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,714.7912,597.22-120.4 %0.01,477.5364.1995.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง1,186.372,718.00-129.1 %0.0384.55339.1411.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง3,825.343,057.0020.1 %5.0831.88105.5087.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง3,762.252,277.0039.5 %5.0907.95346.8661.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,204.154,472.0037.9 %5.01,174.17247.4378.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,388.273,562.4018.8 %5.0869.9233.3796.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง49,016.2022,709.3353.7 %5.0683.63155.2177.3 %5.0
สพ.ระยอง104,737.0515,328.8085.4 %5.0327.35188.2442.5 %5.0
รจก.ระยอง 141,817.88230,000.00-62.2 %0.01,715.512,480.00-44.6 %0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 326,752.2513,216.8796.0 %5.0335.59387.55-15.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,781.101,345.0051.6 %5.0527.59118.2377.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,376.765,317.0616.6 %5.01,269.25222.4282.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง4,035.492,478.0038.6 %5.01,022.04211.3379.3 %5.0
สปส.จ.ระยอง10,565.6718,932.00-79.2 %0.02,143.991,151.9046.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง5,663.08990.0082.5 %5.0546.6429.8294.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,089.687,265.70-135.2 %0.0641.72239.0662.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,668.2423,260.21-534.1 %0.0835.8063.9792.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 112,872.4412,688.831.4 %0.51,532.70419.4172.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 229,259.8510,230.0065.0 %5.01,115.41261.1176.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง15,675.354,195.7773.2 %5.0322.29176.7545.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง318,549.38152,977.0052.0 %5.01,220.24866.5129.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด22,682.8729,499.00-30.0 %0.0554.71248.9055.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย37,394.5730,752.0017.8 %5.0884.56210.9576.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง24,253.1540,620.00-67.5 %0.0674.41151.0577.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง30,117.289,088.0069.8 %5.0556.49233.5158.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง7,212.5828,483.52-294.9 %0.01,571.72976.6837.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,533.845,100.00-12.5 %0.01,155.16393.4065.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง567.05702.90-24.0 %0.0394.52235.2440.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง51,750.532,070.7796.0 %5.07,763.644,693.9839.5 %5.0
รวม 1,487,076 850,632 42.80 % 85,010 23,585 72.26 %