สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา604.93913.00-50.9 %0.0468.65180.4561.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,369.813,115.207.6 %3.5528.31168.2768.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,137.223,488.40-11.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,306.191,290.0061.0 %5.0677.820.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา20,094.2019,906.510.9 %0.54,481.02833.2581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,678.881,411.0069.8 %5.0368.940.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,813.49779.0079.6 %5.0234.1143.4281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,197.73725.0082.7 %5.0330.7127.9891.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,293.68440.0089.8 %5.0250.1966.2673.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,257.84965.0077.3 %5.0257.9142.5883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,139.66739.0082.1 %5.0190.650.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,080.001,009.0075.3 %5.0265.6494.0364.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,850.79482.0087.5 %5.0219.7846.4478.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน3,716.15482.0087.0 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ725.4251.6892.9 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา5,768.403,954.0031.5 %5.01,210.27696.9542.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,782.801,732.2037.8 %5.0453.5794.6079.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,230.822,936.0030.6 %5.01,134.21828.3027.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,158.342,059.5034.8 %5.0658.81199.5369.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,947.30973.0067.0 %5.0582.7444.3792.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,709.373,173.5414.4 %5.0867.98420.8051.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,591.923,679.6519.9 %5.01,795.49407.9177.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,377.912,499.00-5.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,392.963,786.0013.8 %5.01,153.25638.2144.7 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,222.795,500.35-30.3 %0.01,115.72108.5890.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,123.4913,136.01-61.7 %0.01,670.60426.1674.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)5,679.338,378.40-47.5 %0.01,986.97304.0084.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา2,250.281,972.0012.4 %5.0488.20179.5263.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,009.47973.0075.7 %5.0925.0361.7593.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,071.891,701.0044.6 %5.0582.74229.0160.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,016.494,627.00-15.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,818.78757.1858.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,446.194,394.0019.3 %5.01,077.1677.4092.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,412.811,750.0048.7 %5.0816.44185.9177.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา6,236.5313,668.00-119.2 %0.01,571.580.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา11,511.153,251.0071.8 %5.0754.41232.5969.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,933.732,903.0041.2 %5.0867.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,412.621,254.0063.3 %5.0810.940.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,031.492,507.0050.2 %5.01,740.02178.1689.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,753.453,414.009.0 %4.5677.820.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,312.322,679.0076.3 %5.0658.8146.9592.9 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 67,720.3376,080.56-12.3 %0.01,060.19437.4358.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,876.381,128.0070.9 %5.0667.2438.5194.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,842.416,422.0318.1 %5.01,187.03226.8880.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,602.691,325.0063.2 %5.0925.03230.4375.1 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา11,746.1519,673.66-67.5 %0.02,638.27829.0768.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา4,937.562,076.0058.0 %5.0887.5362.5892.9 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,406.165,214.01-270.8 %0.0839.16445.5046.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 124,575.8720,307.8617.4 %5.0990.39419.8157.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 220,638.098,772.7757.5 %5.01,649.68429.5074.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา8,920.224,938.8444.6 %5.01,791.9656.6996.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา4,095.532,947.7028.0 %5.0414.57315.0924.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 29,734.5517,888.0039.8 %5.0833.10261.4568.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา62,780.1438,463.0038.7 %5.01,253.29501.4960.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา61,937.4924,878.4459.8 %5.0764.41305.7560.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา19,331.8820,583.35-6.5 %0.0647.73484.2625.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา14,970.4912,953.0013.5 %5.0603.05200.5666.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง34,791.5216,192.0053.5 %5.0646.820.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม75,207.8619,077.0074.6 %5.0759.41549.2427.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา11,693.7420,477.08-75.1 %0.01,802.241,074.9240.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 5,100.733,640.0028.6 %5.0915.11418.6754.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,643.32603.0077.2 %5.0506.6861.2787.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,703.0214,040.004.5 %2.03,406.593,094.899.1 %4.5
รวม 680,906 470,379 30.92 % 58,427 18,073 69.07 %