สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ2,366.061,023.0056.8 %5.0525.7677.7285.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ27,921.936,597.0076.4 %5.0245.8785.5065.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ4,091.535,384.58-31.6 %0.0952.8694.5190.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ2,970.331,752.0041.0 %5.0781.7258.5192.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ11,972.684,797.5159.9 %5.03,158.72609.1980.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ3,973.851,897.0052.3 %5.0268.7844.7583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์3,728.94929.0075.1 %5.0397.1948.4587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,704.07600.0083.8 %5.0323.5546.0285.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,755.42499.0086.7 %5.0356.9026.9392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,394.06215.0093.7 %5.0215.140.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,418.15259.0092.4 %5.0264.520.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,421.20236.0093.1 %5.0176.150.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,659.00283.0092.3 %5.0278.2220.3992.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,419.11359.0089.5 %5.0152.460.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,468.61161.0095.4 %5.0232.370.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,426.13281.0091.8 %5.0252.8936.3385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,485.82288.0091.7 %5.0178.220.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,553.43644.0081.9 %5.0264.000.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,437.94303.0091.2 %5.0189.660.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,337.51239.0092.8 %5.0194.600.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,592.52257.0092.8 %5.0188.786.3296.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,759.84889.0076.4 %5.0256.9174.4671.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,749.86407.0089.1 %5.0246.9515.0293.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ3,721.622,694.7227.6 %5.01,047.94492.1053.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ2,309.31898.2461.1 %5.0360.64117.8067.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,364.33923.0061.0 %5.0501.70266.0047.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,573.133,727.00-44.8 %0.0543.98233.7057.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,306.62805.0065.1 %5.0389.4291.2076.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ2,680.282,629.971.9 %0.5629.5952.1991.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,065.864,300.3229.1 %5.01,466.30716.6651.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ4,290.101,040.0075.8 %5.0743.69280.2562.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,602.181,954.5045.7 %5.0838.77104.5087.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ8,685.563,057.1364.8 %5.03,177.74588.4281.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,437.865,527.78-126.7 %0.0613.57498.7518.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,497.256,202.59-12.8 %0.01,618.45652.8559.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ7,125.453,766.2647.1 %5.01,333.18163.2487.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ13,879.8314,462.75-4.2 %0.01,618.42595.3163.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ3,728.822,351.0037.0 %5.0990.90258.6573.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,642.84295.0082.0 %5.065.2730.7952.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,638.551,347.0063.0 %5.01,028.9359.4294.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,990.71963.9067.8 %5.0781.72185.3676.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,640.563,684.54-1.2 %0.01,009.91215.0278.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,424.324,463.0117.7 %5.01,609.67566.7264.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ4,044.003,315.0018.0 %5.01,238.1327.9897.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,500.38262.0092.5 %5.01,104.9945.6095.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ27,858.7813,969.7049.9 %5.010,651.02160.6598.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,221.181,674.0060.3 %5.0819.75519.3736.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,215.083,174.401.3 %0.5612.29159.9473.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,158.865,013.33-20.5 %0.01,143.02221.6680.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,026.422,916.3563.7 %5.0435.07266.0038.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ2,958.643,848.89-30.1 %0.0762.735.5099.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,973.382,598.2576.3 %5.0857.7891.5789.3 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 38,545.6627,870.3927.7 %5.0966.301,036.09-7.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,758.09971.0064.8 %5.0686.6458.2291.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,220.953,002.886.8 %3.0910.48271.7070.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,857.32684.0076.1 %5.0724.6785.5088.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ4,382.394,476.79-2.2 %0.01,219.09259.0378.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,420.755,105.005.8 %2.51,808.61580.2767.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,245.018,231.17-266.6 %0.01,219.09374.5669.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร52,067.939,986.0080.8 %5.02,795.22424.4684.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 125,056.2712,392.1850.5 %5.02,290.32287.7587.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 249,549.7613,117.2973.5 %5.01,093.94255.7276.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3106,173.789,458.2691.1 %5.02,901.84279.8090.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 456,225.5610,100.0082.0 %5.01,475.52304.4579.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,891.374,897.94-69.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ108,042.3265,640.0039.2 %5.01,990.03699.5464.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ43,192.895,285.8587.8 %5.01,243.271,141.008.2 %4.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ27,080.6618,115.0033.1 %5.0933.39360.1061.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์107,005.1727.46100.0 %5.01,027.38239.0676.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ46,091.3715,933.0065.4 %5.0891.75339.3661.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ78,461.0734,131.0156.5 %5.0855.87385.2055.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ19,485.9424,440.00-25.4 %0.02,360.151,325.1643.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,150.502,280.0027.6 %5.0857.78325.7662.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,877.011,474.0048.8 %5.0705.66258.5163.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ32,849.059,948.0069.7 %5.010,134.313,078.2169.6 %5.0
รวม 1,090,801 417,733 61.70 % 87,188 21,288 75.58 %