สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,033.951.00100.0 %5.0522.63150.8471.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13,526.982,648.4980.4 %5.0145.92160.82-10.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด1,082.802,953.00-172.7 %0.0471.26142.5169.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,720.601,880.0030.9 %5.0433.2356.7686.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,388.346,318.0773.0 %5.03,222.91874.2772.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,538.771,664.0063.3 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,013.63572.0085.7 %5.0331.3030.6390.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,815.43333.0091.3 %5.0234.9624.6489.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,554.44334.0090.6 %5.0203.4213.6093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,413.45338.0090.1 %5.0123.8118.8484.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,100.46535.0087.0 %5.0327.0063.5580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร463.82318.0031.4 %5.0349.7328.8791.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,444.49374.0089.1 %5.0220.1945.7179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,849.90130.0093.0 %5.0287.010.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,460.72647.0081.3 %5.0304.540.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,334.15168.0095.0 %5.0161.0413.7891.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,321.42366.0091.5 %5.0185.6527.6585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,306.67638.0085.2 %5.0231.2862.8472.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,492.69280.0092.0 %5.0290.8731.8189.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,782.1075.0098.0 %5.0265.6248.2081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,272.761.00100.0 %5.0230.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี785.2371.0091.0 %5.073.580.9098.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,903.595,264.73-34.9 %0.01,036.06674.5034.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,762.431,270.8054.0 %5.0301.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,516.759,682.62-284.7 %0.0524.39247.0052.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,584.30742.0071.3 %5.0517.16199.5061.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด2,910.611.00100.0 %5.0700.410.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,025.802,241.00-10.6 %0.0841.980.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,298.482,224.0032.6 %5.0883.94486.7844.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,619.381,457.0068.5 %5.0921.960.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,145.441.00100.0 %5.02,092.170.90100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,323.674,654.96-100.3 %0.0617.59343.9844.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,728.324,638.0019.0 %5.01,100.14329.0270.1 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,096.954,088.000.2 %0.51,058.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)17,481.4415,100.0013.6 %5.01,895.44141.8892.5 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด66,742.4518,697.9072.0 %5.0286.571,284.78-348.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,920.882,712.0030.8 %5.01,104.59496.0155.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,684.44662.0060.7 %5.043.4025.1442.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,867.281.0099.9 %5.063.640.9098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,256.201,067.0067.2 %5.0750.8386.1588.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,046.701,010.0066.8 %5.0757.46284.0562.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,501.153,181.009.1 %4.5845.90193.3577.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,012.1621,503.00-206.7 %0.02,852.401,522.1546.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,124.033,815.0025.5 %5.01,226.23291.0176.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,168.791.00100.0 %5.03,179.5124,918.50-683.7 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,804.0316,888.68-191.0 %0.01,128.22227.2079.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,617.612,375.0079.6 %5.01,226.22583.3052.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,448.233,112.519.7 %4.5940.990.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,510.364,252.005.7 %2.5818.16234.5971.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,609.452,774.5639.8 %5.01,283.24383.6570.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,682.941.00100.0 %5.0648.530.9099.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด74,157.188,400.0088.7 %5.0483.07472.362.2 %1.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 99,348.543.91100.0 %5.01,218.3828.6197.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,995.164,170.00-39.2 %0.0389.58125.2167.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด596.53825.00-38.3 %0.0238.96122.3648.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,124.862,123.6432.0 %5.0788.86300.2261.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,331.572,633.0039.2 %5.0788.86192.4275.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,718.116,249.54-32.5 %0.01,167.46530.0154.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,341.633,866.0011.0 %5.01,188.20564.9052.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,893.498,506.8014.0 %5.0919.60319.3565.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 132,887.8817,576.0046.6 %5.01,131.68359.3868.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 214,497.1313,452.007.2 %3.51,170.73304.1974.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 320,469.4212,648.7138.2 %5.0941.08276.4070.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด53,557.6210,465.8280.5 %5.02,272.66867.0061.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,360.116,463.23-173.9 %0.0291.740.9599.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,158.027,964.16-29.3 %0.0185.78357.53-92.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด138,046.9869,347.0049.8 %5.01,567.26797.4549.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด134,032.691.00100.0 %5.0876.940.9099.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด39,711.191.00100.0 %5.01,133.800.9099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย23,421.0413,308.0043.2 %5.0905.3028.3596.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร41,958.431.00100.0 %5.0808.560.9099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง184,565.1718,111.0090.2 %5.0916.67262.5271.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด70,982.121.00100.0 %5.0760.180.9099.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,907.091.00100.0 %5.02,007.200.90100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,573.141,487.0058.4 %5.0845.90283.4166.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,687.991,185.0055.9 %5.0465.58346.4125.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด47,538.895,000.0089.5 %5.09,272.364,500.0051.5 %5.0
รวม 1,329,959 367,854 72.34 % 69,890 45,803 34.46 %