สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา3,905.31766.0080.4 %5.0930.80108.0088.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา6,446.146,254.133.0 %1.5873.80207.6776.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 12,903.952,136.9026.4 %5.0844.9531.8096.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,161.132,412.0078.4 %5.03,935.290.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา119,539.2014,670.0024.9 %5.02,932.41460.6484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา223,267.4516,946.0427.2 %5.02,326.42619.3873.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,086.861,928.0052.8 %5.0220.160.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา3,602.71867.0075.9 %5.0351.5625.2692.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,110.90951.0076.9 %5.0305.2262.6879.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,327.821,657.0061.7 %5.0223.1553.2176.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,464.64495.0085.7 %5.0206.5761.0570.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,390.18353.0089.6 %5.0186.6547.6874.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,393.28685.0084.4 %5.0222.2853.1676.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,027.13607.0084.9 %5.0298.6054.5681.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,464.32377.0089.1 %5.0146.147.0095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก580.14367.0036.7 %5.0194.611.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,405.12821.0075.9 %5.0129.7163.2851.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,827.38735.0080.8 %5.0288.7248.3883.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,507.38334.0090.5 %5.0193.3864.3366.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,567.56804.0077.5 %5.0154.0047.7069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,659.311,204.0074.2 %5.0322.8570.2178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,064.153,715.0026.6 %5.0264.840.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,359.698,280.87-89.9 %0.01,005.04190.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,827.893,455.009.7 %4.5877.29693.2021.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,697.372,165.0019.7 %5.0474.42271.7942.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,784.352,366.0037.5 %5.01,004.60681.0432.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,122.452,098.0032.8 %5.0645.52224.1065.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,905.922,720.0030.4 %5.0893.80114.1787.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,516.271,330.0062.2 %5.0626.55393.4237.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,769.563,009.0036.9 %5.01,327.64536.0159.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,431.542,654.00-9.1 %0.0518.30327.7536.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,394.492,548.4742.0 %5.01,227.86245.9180.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,459.492,299.0033.5 %5.0778.6834.1295.6 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒3,867.542,449.0836.7 %5.0930.7957.9593.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,976.4020,212.00-153.4 %0.01,577.33395.4074.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,506.282,033.0042.0 %5.0778.66173.1077.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,830.971,118.0070.8 %5.0787.0853.5893.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,865.502,058.0028.2 %5.0600.08330.6744.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,725.983,454.007.3 %3.5873.7638.6795.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,156.072,740.0046.9 %5.01,425.22242.9783.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,988.046,163.0022.8 %5.02,071.76450.2378.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,173.372,430.0060.6 %5.01,063.88220.4079.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,254.9611,725.92-61.6 %0.01,734.3962.4496.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,763.623,034.0074.2 %5.0740.63781.51-5.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,163.065,606.00-8.6 %0.0854.73423.0850.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,393.384,544.0028.9 %5.01,063.900.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,727.042,677.4443.4 %5.01,139.94339.3970.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,492.874,244.0022.7 %5.0835.6833.3596.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา22,941.789,314.0059.4 %5.01,128.0132.6697.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,306.847,452.0034.1 %5.0456.61127.9272.0 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 33,404.1149,921.00-49.4 %0.0541.64295.8545.4 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 51,479.0394,050.00-82.7 %0.0901.85555.8438.4 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 41,436.1437,857.398.6 %4.0546.1161.9188.7 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 21,139.6328,740.24-36.0 %0.0470.21228.0051.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,998.741,141.0062.0 %5.0338.8298.7170.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,141.924,299.00-3.8 %0.0923.080.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,303.052,689.0018.6 %5.0702.57277.1060.6 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา7,195.6611,389.00-58.3 %0.01,767.49238.2486.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,864.792,427.0058.6 %5.01,158.98374.3267.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา26,196.386,145.0076.5 %5.01,360.08883.4535.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,108.031,098.0093.2 %5.05,114.320.95100.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา19,159.613,521.8581.6 %5.0748.810.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑18,423.7411,683.4836.6 %5.02,117.95182.6991.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 222,944.1912,812.5944.2 %5.01,933.96330.8382.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,282.763,393.7546.0 %5.0448.280.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา69,861.0324,552.0064.9 %5.01,417.80299.4178.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์23,079.6319,513.0015.5 %5.0596.29154.5474.1 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา18,951.6015,759.2016.8 %5.0447.5273.7583.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 96,142.8724,317.6174.7 %5.0589.52209.4364.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 16,717.802,412.2085.6 %5.0617.54570.007.7 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา144,932.0519,413.0086.6 %5.0523.8598.8381.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 21,024.6010,139.4051.8 %5.0463.18234.8649.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 67,020.2016,482.0075.4 %5.0530.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,526.9416,202.5917.0 %5.01,692.711,308.9522.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,846.511,708.0055.6 %5.0930.80525.3543.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,394.662,093.0038.3 %5.0493.44208.1657.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18,631.5326,484.11-42.1 %0.03,436.573,229.206.0 %3.0
รวม 1,070,312 633,509 40.81 % 73,808 20,010 72.89 %