สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,570.50242.0094.7 %5.0616.44116.8581.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,093.3113,154.00-221.4 %0.01,706.75219.4587.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี54,947.6548,284.3112.1 %5.0252.84501.19-98.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,682.2214,704.3225.3 %5.085.80265.05-208.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,173.982,405.8061.0 %5.067.1444.6433.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,200.8713,554.00-222.6 %0.01,436.07379.7173.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 84,023.932,045.7649.2 %5.0766.930.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,893.72924.0068.1 %5.0863.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,211.425,817.5956.0 %5.04,634.8852.2598.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 212,682.956,567.4448.2 %5.01,780.2790.1494.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี20,160.1515,988.4620.7 %5.02,968.20631.5778.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี3,833.471,867.0051.3 %5.0216.5257.0573.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0347.930.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์5,538.49298.0094.6 %5.0261.020.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,155.43274.0091.3 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง4,622.88710.0084.6 %5.0378.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,269.06187.0096.5 %5.0361.88103.9871.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,422.691,000.0070.8 %5.0418.6347.5088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก4,661.83405.0091.3 %5.0337.3153.0784.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,519.07674.0087.8 %5.0510.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,451.16530.0084.6 %5.0316.7960.0981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,661.29175.0096.9 %5.0310.250.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,250.78213.0093.4 %5.0319.885.5698.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,515.98627.0088.6 %5.0243.0357.5876.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,951.60702.0082.2 %5.0234.7146.8180.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,611.80189.0096.6 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย3,791.54698.0081.6 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,209.60595.0081.5 %5.0337.6019.0094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,480.061.00100.0 %5.0198.520.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,139.516,194.6044.4 %5.0768.32154.8579.8 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย2,681.792,418.009.8 %4.5601.28290.6851.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 83,781.548,993.34-137.8 %0.01,592.32654.5558.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี24,719.618,745.2064.6 %5.09,804.97678.3093.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0381.87120.6568.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,319.081,849.5020.2 %5.0464.79319.2031.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,443.45944.0061.4 %5.0646.77480.7025.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,315.522,185.0034.1 %5.0502.64128.2574.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,897.972,464.0015.0 %5.0444.00188.1057.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี7,289.966,069.4116.7 %5.01,453.141,231.8915.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,139.471,707.3245.6 %5.08,074.0056.5199.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,191.171,268.0060.3 %5.0897.36133.0085.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,874.36967.0066.4 %5.0891.60462.6548.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,026.033,659.769.1 %4.51,072.82974.709.1 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,050.195,729.56-41.5 %0.01,610.40796.5550.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,560.674,866.50-6.7 %0.01,981.57707.2964.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี39,268.313,900.0090.1 %5.01,779.891,811.65-1.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,571.224,208.68-63.7 %0.0627.68127.3079.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,454.491,789.0059.8 %5.01,358.06985.5127.4 %5.0
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,644.482,871.0038.2 %5.01,374.03593.4756.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 84,276.572,496.0041.6 %5.01,780.722.8599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,503.4418,399.00-234.3 %0.01,624.29288.8082.2 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี174,352.73184,709.77-5.9 %0.0996.34950.004.7 %2.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)7,286.807,982.00-9.5 %0.02,252.95152.0093.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,479.272,174.0037.5 %5.01,057.16195.7081.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,729.372,986.2419.9 %5.01,398.69250.1382.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)11,065.607,950.7628.1 %5.04,452.28131.1097.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,353.145,982.5528.4 %5.02,912.422,312.9020.6 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี6,828.794,574.0033.0 %5.0110.5635.1368.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานอากาศเกษตรกาญจนดิษฐ์)1,807.06962.0046.8 %5.081.160.9598.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง5,026.19637.0087.3 %5.085.2632.1462.3 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,953.51867.0070.6 %5.092.312.8596.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,882.891,566.0059.7 %5.01,262.970.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,778.85738.0073.4 %5.0825.61237.5071.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,509.372,622.0025.3 %5.0701.21470.1333.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,346.0452,578.00-462.6 %0.02,502.381,899.0524.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,056.501,233.0084.7 %5.01,320.03682.5848.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,983.973,209.0019.5 %5.01,034.80334.4067.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,824.5611,340.90-66.2 %0.01,776.4276.2295.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,609.5214,116.00-3.7 %0.02,244.301,515.2532.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,206.002,205.0081.9 %5.01,510.191,010.8033.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,567.444,990.00-39.9 %0.01,148.90304.0073.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,065.382,354.0042.1 %5.01,339.05189.0585.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,214.714,633.0011.2 %5.01,719.39417.0575.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,848.214,146.0014.5 %5.0920.72315.4065.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 24,857.1117,935.0027.8 %5.0836.52275.7267.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,141.2811,280.00-38.6 %0.0586.7279.5586.4 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี105,919.8770,302.4133.6 %5.01,467.311,246.5815.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,852.9813,560.002.1 %1.02,429.03613.9074.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,678.872,701.0059.6 %5.0825.6296.3188.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,840.294,576.0021.6 %5.01,943.24212.8089.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี13,918.7818,061.00-29.8 %0.0833.92247.2370.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,767.662,038.0045.9 %5.0681.0192.9186.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,577.657,935.60-42.3 %0.01,852.4860.8096.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,056.756,169.00-101.8 %0.0958.741,185.60-23.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,113.623,376.88-8.5 %0.0681.01281.5858.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร54,098.2410,053.6381.4 %5.05,118.79432.4291.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 117,246.049,297.3046.1 %5.01,146.90159.1086.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 243,110.659,410.0078.2 %5.02,158.80147.7393.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 326,105.2616,843.8335.5 %5.01,703.66380.0077.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,472.5011,852.32-165.0 %0.0239.02183.3523.3 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,647.582,090.0082.1 %5.0389.90228.0041.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี221,825.3454,668.0075.4 %5.01,295.12706.6545.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,611.839,992.0036.0 %5.0933.6391.2090.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี36,151.196,165.2282.9 %5.01,111.22218.5080.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,004.8029,119.00-45.6 %0.01,024.96303.1270.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี19,313.4713,666.0029.2 %5.0816.40278.3565.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา17,955.9217,881.000.4 %0.51,015.02305.6569.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ43,988.6414,076.0068.0 %5.01,000.42309.2169.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี52,840.9022,562.4057.3 %5.019,595.041,843.9090.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี22,774.7323,143.50-1.6 %0.01,110.05105.4990.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,209.24101.8591.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,802.972,944.0022.6 %5.0877.66347.7060.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,938.536,143.01-24.4 %0.01,899.94300.3684.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,274.491,284.0043.5 %5.0455.080.9099.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,434.94917.0062.3 %5.0695.86165.7476.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี22,635.1320,810.008.1 %4.07,438.683,283.2655.9 %5.0
รวม 1,510,470 989,967 34.46 % 156,913 39,750 74.67 %