สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,683.92940.0065.0 %5.0409.1266.1083.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง9,391.981,732.9181.5 %5.051.9954.39-4.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,511.984,902.59-39.6 %0.0748.9998.3286.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง2,457.571,400.0043.0 %5.0580.300.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง10,920.745,071.0253.6 %5.02,291.73218.6490.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,635.53500.0086.2 %5.0328.4341.3187.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,442.82407.0088.2 %5.0243.8525.5389.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,342.18383.0088.5 %5.0213.790.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,182.22464.0085.4 %5.0241.2852.1778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,399.46282.0091.7 %5.0383.9662.8783.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,328.10160.0095.2 %5.0282.4835.2187.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,282.13267.0091.9 %5.0126.8224.6980.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,304.43325.0090.2 %5.0166.1064.8960.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง5,129.094,857.005.3 %2.5905.48283.1068.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,509.42794.0068.4 %5.0400.49349.6012.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,759.753,068.0046.7 %5.0942.56261.6972.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,205.681,387.0056.7 %5.0560.95233.9458.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,501.381,424.0068.4 %5.0694.36199.2471.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,773.522,084.0044.8 %5.0903.56688.7523.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,774.191,124.0036.6 %5.0423.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,799.733,845.0019.9 %5.01,359.82781.8842.5 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง4,149.552,712.9034.6 %5.0664.76227.0065.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,708.119,397.2731.4 %5.01,226.83169.7286.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,495.363,193.428.6 %4.0789.46180.5077.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,861.011,084.0041.8 %5.045.5580.24-76.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,774.54389.0086.0 %5.0580.2835.2093.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,879.591,549.0046.2 %5.0580.28272.3953.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,255.052,665.5018.1 %5.0751.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง13,741.4331,757.38-131.1 %0.01,188.801,148.623.4 %1.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง4,907.283,173.0035.3 %5.01,417.6766.7095.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,056.401,521.0062.5 %5.0618.680.00100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,266.268,179.99-55.3 %0.01,188.78269.4277.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,085.65628.0079.6 %5.0618.3228.5095.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,473.553,299.005.0 %2.5808.48280.2565.3 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง4,228.842,874.0032.0 %5.0751.420.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,873.851,466.0069.9 %5.01,017.65188.6881.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,985.553,713.1038.0 %5.0675.3731.7095.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,154.081,593.0085.7 %5.02,843.38137.0095.2 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.บ้านนาวง 6,349.8411,089.61-74.6 %0.0375.52374.450.3 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,870.55746.0074.0 %5.0485.211.0099.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,643.251,027.3061.1 %5.0613.590.9599.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,423.544,232.294.3 %2.0998.6489.0591.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,786.63621.0083.6 %5.0903.55188.0079.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 117,107.4110,119.3040.8 %5.01,068.46258.4075.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 29,236.219,262.62-0.3 %0.01,173.09174.7585.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง28,690.033,803.7086.7 %5.0280.22252.0210.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง27,170.1344,844.00-65.0 %0.0582.00112.4180.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม27,411.8711,988.0056.3 %5.0704.54130.1581.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง183,998.2013,294.0092.8 %5.03,630.001,415.0061.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง14,749.377,096.9551.9 %5.0536.2841.8092.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน9,603.48263.6597.3 %5.0472.47153.7567.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 34,933.2510,404.0070.2 %5.0522.82306.8441.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง12,171.4816,518.00-35.7 %0.01,794.721,275.9928.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,337.302,005.5039.9 %5.0744.3632.3895.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,503.32926.0063.0 %5.0462.78156.0966.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง25,483.0519,377.0024.0 %5.05,292.441,833.2865.4 %5.0
รวม 596,701 282,232 52.70 % 46,874 13,457 71.29 %