สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,696.4221.0099.2 %5.0433.3756.7986.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,052.953,151.2922.2 %5.0776.98155.6080.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี2,969.021,262.0057.5 %5.0585.5327.7595.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี18,618.8416,696.6210.3 %5.04,256.96590.4786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี4,802.262,608.8045.7 %5.0260.7262.5676.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย3,841.22866.0077.5 %5.0343.5260.5882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค3,711.07644.0082.6 %5.0214.6580.9962.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท3,788.971,175.0069.0 %5.0208.2556.3373.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,444.74634.0081.6 %5.0191.2242.8177.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง6,352.91869.0086.3 %5.0186.3131.5683.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,535.88643.0081.8 %5.0297.8068.2077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,676.13515.0086.0 %5.0139.4032.2476.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,454.68520.0084.9 %5.0158.7239.8574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,659.37245.0094.7 %5.0191.7730.9983.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,395.78398.0088.3 %5.0194.7433.2083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,414.11286.0091.6 %5.0294.6677.7173.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,524.55787.0082.6 %5.0125.1547.1562.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,445.243,384.8737.8 %5.01,195.35892.4525.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี657.7828.0095.7 %5.0471.40188.1060.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี4,190.991,920.0054.2 %5.01,060.93212.5680.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,460.811,230.0072.4 %5.0718.64287.8859.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,937.32390.0086.7 %5.0585.56381.7334.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,740.622,119.0043.4 %5.0832.72987.79-18.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี1,968.353,086.52-56.8 %0.0457.65226.6250.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,662.452,254.0051.7 %5.01,346.13630.3453.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,869.622,046.0047.1 %5.0908.78296.3567.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี9,413.8711,837.99-25.8 %0.01,365.22413.2569.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)7,003.735,046.0028.0 %5.01,948.18267.3586.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,584.721,230.0065.7 %5.01,019.56349.5165.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที 7 (สระบุรี)5,196.374,839.736.9 %3.01,364.86667.9051.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 28,600.684,268.4950.4 %5.03,680.651,542.8058.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี11,380.999,184.6219.3 %5.02,822.54133.0095.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,545.14750.0083.5 %5.0598.0932.5494.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,200.151,265.6060.5 %5.0623.53266.3557.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,291.441,290.0060.8 %5.0775.74338.7856.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี9,056.713,291.0063.7 %5.01,207.25657.5045.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,286.41424.0095.4 %5.01,479.25220.4085.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี5,121.262,129.0058.4 %5.01,060.93290.7072.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี11,153.029,722.1312.8 %5.02,107.0053.7997.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี18,375.441,293.0093.0 %5.07,089.00110.2098.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,435.801,936.0043.7 %5.0813.69389.5052.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,258.771,992.0053.2 %5.0965.81236.1975.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,284.632,136.0050.1 %5.0832.74295.6164.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,561.933,800.5216.7 %5.0757.9567.1291.1 %5.0
สพ.สระบุรี12,029.837,679.5036.2 %5.0549.83261.4452.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี43,367.3748,013.87-10.7 %0.0832.25249.0470.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,459.0339.0098.4 %5.0515.48162.3268.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,216.691,089.0079.1 %5.0889.75313.5064.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,868.171,216.0068.6 %5.0756.64284.7262.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี5,895.213,990.2432.3 %5.01,593.38509.2068.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,214.801,111.0065.4 %5.0794.70193.5275.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี4,807.652,167.5154.9 %5.0699.59366.9147.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 116,349.898,226.7049.7 %5.0921.97183.3980.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒35,476.707,317.2679.4 %5.01,524.77498.7567.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี9,724.633,622.5662.7 %5.0182.19689.43-278.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี76,391.0644,238.0042.1 %5.01,417.24286.9079.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก26,210.9913,024.8050.3 %5.0719.41334.9553.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์42,910.5419,476.0054.6 %5.01,067.651,192.18-11.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี79,297.4330,737.7261.2 %5.0716.44525.6026.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี27,762.788,536.0069.3 %5.0721.28380.3547.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี41,760.8512,046.0071.2 %5.0599.69323.1046.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค33,466.428,100.0075.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี15,284.4513,057.6314.6 %5.01,940.741,347.6330.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,438.725,387.9848.4 %5.03,303.992,692.8018.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี25,291.0730,200.69-19.4 %0.01,639.85401.7975.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี138,226.1911,428.0091.7 %5.01,054.21305.9071.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 4,536.383,865.0014.8 %5.01,060.93758.5828.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,579.491,028.0060.1 %5.0471.41137.7170.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี35,727.0710,070.0071.8 %5.03,549.113,023.5914.8 %5.0
รวม 940,917 409,885 56.44 % 74,471 27,354 63.27 %