สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู1,953.381.0099.9 %5.0385.760.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,078.481,082.0047.9 %5.0575.9261.7489.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,198.59697.0068.3 %5.0556.9028.0695.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�10,215.848,352.0018.2 %5.01,900.70289.8584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,448.701.00100.0 %5.0236.620.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�2,883.05222.0092.3 %5.0277.1669.7174.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง2,843.38159.0094.4 %5.0280.4854.8180.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง2,910.70205.0093.0 %5.0268.4970.2273.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�2,810.6686.0096.9 %5.0237.240.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา2,907.07152.0094.8 %5.0344.61106.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู3,098.574,723.96-52.5 %0.0956.24602.3537.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภุ2,232.38467.0079.1 %5.0404.77196.3051.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,528.86804.0068.2 %5.0690.01104.5084.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,484.65379.2084.7 %5.0613.95282.1554.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,618.601,446.0060.0 %5.01,260.49703.3344.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู2,696.241,937.0028.2 %5.0804.76295.9063.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,415.461,401.2759.0 %5.01,146.40678.1040.8 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู3,063.791,527.9050.1 %5.01,051.32908.7713.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู9,044.234,715.3447.9 %5.02,154.25494.0677.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,706.05894.0067.0 %5.0785.090.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,251.84351.0072.0 %5.046.3222.8050.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,690.95436.0083.8 %5.0690.010.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,239.75370.0083.5 %5.0537.89272.4949.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,741.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,393.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู2,960.522,801.005.4 %2.5918.21419.0554.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู2,844.561,098.0061.4 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู4,195.735,014.44-19.5 %0.01,128.5656.1495.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู8,644.271,154.0086.7 %5.0661.83684.00-3.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู2,706.101,729.0036.1 %5.0766.08198.9674.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู2,750.811,390.0049.5 %5.0804.11197.2175.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,601.011,170.0067.5 %5.0747.06254.4065.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,172.001,800.0017.1 %5.0480.8456.2488.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู24,446.981,440.0094.1 %5.0626.04234.8662.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู37,700.8631,509.3516.4 %5.0814.95537.6934.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,133.03906.0057.5 %5.0480.8463.6386.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,788.121,133.0059.4 %5.0643.89217.3966.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,344.37640.0072.7 %5.0594.93118.5480.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,817.341,680.0056.0 %5.0804.11362.5854.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู2,567.521.00100.0 %5.0709.0352.3192.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู2,663.663,043.05-14.2 %0.0747.06277.1562.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 90,007.568,364.0090.7 %5.01,032.08347.5266.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 216,238.624,516.5672.2 %5.01,086.69279.6374.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู10,764.00948.8891.2 %5.0136.72126.167.7 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู37,169.4424,500.0034.1 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง63,688.0213,072.0079.5 %5.0639.67380.0040.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู5,491.3212,998.00-136.7 %0.01,378.37171.0087.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,535.561,233.0051.4 %5.0690.01375.1745.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,058.311.00100.0 %5.0423.79216.0749.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู13,289.576,184.0053.5 %5.04,089.623,133.3323.4 %5.0
รวม 424,901 158,736 62.64 % 38,355 14,547 62.07 %