สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,961.121,994.3032.7 %5.02,203.6534.2898.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,110.993,365.6944.9 %5.01,394.15472.4166.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,112.67604.0080.6 %5.0576.46104.8781.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 5,448.031.00100.0 %5.049.050.9598.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 150,123.2732,894.0078.1 %5.03,215.58659.8079.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น9,995.03886.9091.1 %5.099.5565.7434.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,698.0012,796.99-172.4 %0.01,755.45279.3484.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,922.102,186.0025.2 %5.0517.5093.4981.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น17,140.5212,905.0024.7 %5.05,180.51929.0682.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,156.67629.0084.9 %5.0429.8157.8686.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,156.361,349.0067.5 %5.0314.4789.6471.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง3,783.56177.0095.3 %5.0168.198.5294.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน3,998.44159.0096.0 %5.0167.608.7694.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ3,850.30184.0095.2 %5.0295.9862.2679.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ3,803.08783.0079.4 %5.0490.4542.0191.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู3,735.56203.0094.6 %5.0421.258.7597.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,016.45575.0085.7 %5.0340.3959.0182.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์3,759.38398.0089.4 %5.0273.9259.0078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,511.21334.0090.5 %5.0300.8449.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,032.71817.0079.7 %5.0371.8471.4180.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,034.47470.0088.4 %5.0460.3239.4891.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย3,756.01325.0091.3 %5.0350.468.7197.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง3,795.62378.0090.0 %5.0411.299.2797.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง3,764.81263.0093.0 %5.0330.6942.6187.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,483.82439.0087.4 %5.0333.7547.1785.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,410.76298.0091.3 %5.0259.568.4696.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,431.88268.0092.2 %5.0255.428.6096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,468.80243.0093.0 %5.0402.5615.2896.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,471.13263.0092.4 %5.0180.0641.0977.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,188.323,166.080.7 %0.51,070.88893.7216.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,195.92697.2068.3 %5.0466.1199.3878.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,158.56607.0071.9 %5.0448.6066.4585.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,200.27535.0075.7 %5.0471.3596.6179.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,158.56802.0062.8 %5.0569.00190.0066.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,294.051,981.0039.9 %5.01,032.85496.7951.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น3,973.272,358.0040.7 %5.01,565.29843.7146.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,267.331,632.0050.1 %5.01,103.43325.4570.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,451.331,128.0067.3 %5.01,369.51469.0965.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 619,312.6552,300.99-170.8 %0.08,043.115,979.1025.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 52,807.78700.0075.1 %5.01,476.00340.9976.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น2,601.86872.0066.5 %5.0747.61114.0084.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,038.153,429.2815.1 %5.02,409.921,507.7037.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น7,432.262,042.0072.5 %5.03,029.531,908.3737.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 517,508.7613,141.0024.9 %5.02,861.022,176.3223.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น22,679.239,812.7856.7 %5.0972.54321.1567.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,075.013,791.667.0 %3.52,736.11490.9282.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,601.121.0099.9 %5.0524.270.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น5,716.192,703.4552.7 %5.02,306.92527.6377.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)3,866.013,078.9720.4 %5.01,318.0957.0095.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,215.431,039.0067.7 %5.01,432.771,200.2016.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น5,057.8912,878.78-154.6 %0.01,660.37474.1471.4 %5.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ435,474.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ495.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)9,299.6510,611.00-14.1 %0.03,580.992,738.0523.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)13,838.546,598.1952.3 %5.02,444.01214.7091.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น10,009.601,365.0086.4 %5.01,165.960.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น)3,634.276,243.00-71.8 %0.01,590.63861.8645.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)10,406.091.00100.0 %5.04,644.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 412,276.696,752.3345.0 %5.04,087.821,184.6871.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น6,744.247,038.14-4.4 %0.03,077.9316,125.40-423.9 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.17,833.959,794.0445.1 %5.0323.08133.4458.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,334.70644.0051.7 %5.071.0039.4044.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,394.37872.0074.3 %5.01,261.0432.8797.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,970.96571.0080.8 %5.0842.69783.927.0 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,499.713,128.3410.6 %5.01,184.97421.2964.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,278.2527,658.44-280.0 %0.02,135.772,611.26-22.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,006.575,698.00-13.8 %0.01,850.531,624.5012.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น11,753.5614,400.00-22.5 %0.02,706.31102.8996.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น4,733.811.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น2,473.321.00100.0 %5.0804.650.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,095.612,606.0015.8 %5.01,051.86328.3368.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น3,900.144,581.64-17.5 %0.01,280.05240.4481.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น4,425.861,473.7066.7 %5.01,339.05392.8570.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,505.072,712.0022.6 %5.012,264.6865.4699.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น14,218.629,732.0031.6 %5.0542.67327.8439.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น11,808.2516,514.00-39.9 %0.0736.18379.8048.4 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 50,340.214,624.0090.8 %5.0980.24319.5167.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 413,080.319,420.0028.0 %5.03,317.101,270.6361.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,453.33782.0068.1 %5.0728.5948.1493.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น3,581.783,469.003.1 %1.51,223.01141.4888.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น14,805.5115,597.00-5.3 %0.01,381.55321.4876.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,134.131,573.0049.8 %5.01,013.83190.8581.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 6,135.304,524.0026.3 %5.01,640.97439.5073.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,115.851,698.0058.7 %5.01,203.99196.5883.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น3,870.344,215.00-8.9 %0.01,741.84374.8378.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,574.505,389.24-50.8 %0.01,242.02830.5833.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น14,328.082,201.5884.6 %5.033,920.76350.2199.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น19,577.854,606.3276.5 %5.0833.013,756.95-351.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 118,978.959,557.9949.6 %5.01,010.17502.5550.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 213,647.8811,855.6613.1 %5.0717.29298.1258.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 315,697.686,259.2360.1 %5.01,358.06350.5574.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 433,505.927,911.9976.4 %5.01,682.75448.8373.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 574,655.239,649.2087.1 %5.01,623.53577.2264.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น5,285.249,746.00-84.4 %0.0398.20171.0057.1 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น33,956.061.00100.0 %5.0365.420.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น97,257.8816,736.0082.8 %5.01,175.831.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่41,110.8811,376.0072.3 %5.0942.20420.9655.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบ13,288.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ351.23ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น73,767.091.00100.0 %5.01,946.240.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น20,208.231.00100.0 %5.01,091.550.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน53,393.4313,691.0074.4 %5.0992.040.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น7,245.112,188.0069.8 %5.02,570.60548.9678.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น17,859.5923,489.04-31.5 %0.03,359.502,429.3827.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น35,665.3329,280.0017.9 %5.02,094.60484.2076.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,608.93501.0080.8 %5.01,097.792.8599.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น116,991.3550,314.4757.0 %5.02,153.881,686.3221.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 2,927.983,032.00-3.6 %0.0994.81813.3118.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)4,556.088,310.00-82.4 %0.02,172.4660.8097.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,182.87609.0072.1 %5.01,359.7113.0099.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,625.481,212.0053.8 %5.0804.65267.2366.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,384,299 607,703 56.10 % 189,141 67,891 64.11 %