สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,161.87305.0085.9 %5.0626.8092.0685.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร13,512.464,043.0070.1 %5.0191.57113.7840.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร5,270.927,540.00-43.0 %0.0110.080.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร2,628.471,577.3040.0 %5.0601.74183.1369.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,488.47360.0085.5 %5.0466.0247.1989.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร10,356.678,308.0019.8 %5.02,699.52654.7775.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า2,876.52292.0089.8 %5.0401.0813.7296.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน2,846.80117.0095.9 %5.0251.3965.7473.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร3,318.50766.0076.9 %5.0301.221.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,078.35692.0077.5 %5.0454.21119.7273.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,012.58235.0092.2 %5.0317.1254.2482.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,174.60276.0091.3 %5.0280.6771.0174.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ2,848.90176.0093.8 %5.0153.1513.8591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส2,327.11487.0079.1 %5.0414.6069.2683.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว192.281.0099.5 %5.031.8814.7153.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2,193.30191.0091.3 %5.0367.1814.9095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์2,898.18194.0093.3 %5.0191.2255.6770.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,080.59219.0092.9 %5.0291.2470.9875.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง2,910.50140.0095.2 %5.0420.0679.8981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว2,869.44199.0093.1 %5.0417.2755.3186.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย3,224.42360.0088.8 %5.0319.2765.0979.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,211.90136.0095.8 %5.0141.720.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,202.692,921.288.8 %4.01,138.151,278.83-12.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,591.921,206.0066.4 %5.01,349.40558.2558.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,190.32780.0075.6 %5.01,064.15221.6379.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร2,643.52435.0083.5 %5.0620.93611.801.5 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร7,497.821,812.0075.8 %5.03,422.131,248.0963.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร2,555.421,987.0022.2 %5.0556.17427.5023.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,157.692,914.0029.9 %5.01,634.671,384.2315.3 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร3,480.131,576.5154.7 %5.01,292.36170.8186.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร5,099.145,677.53-11.3 %0.01,119.24190.0083.0 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร36,060.6945,138.00-25.2 %0.0565.42184.0067.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)8,436.1312,311.09-45.9 %0.04,006.094,553.15-13.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร2,743.031,522.2044.5 %5.0912.04361.0760.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)850.91331.0061.1 %5.063.140.9098.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,089.315,846.00-43.0 %0.089.2147.6746.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร2,830.03504.0082.2 %5.0727.7849.6793.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,390.32562.0076.5 %5.0427.99138.7067.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร2,644.901,532.0042.1 %5.0874.00222.2674.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร4,448.232,730.0038.6 %5.01,654.64542.6067.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,115.963,376.0018.0 %5.01,288.78482.4562.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,475.361,108.0068.1 %5.0864.63313.1763.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร6,134.856,970.00-13.6 %0.02,205.1258.7797.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร11,937.3710,753.419.9 %4.52,692.103,605.25-33.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร8,982.751,405.0084.4 %5.0893.00310.6565.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,019.871,953.6035.3 %5.01,064.16309.4270.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,374.971,604.0052.5 %5.01,254.20191.9984.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร4,677.221,551.5566.8 %5.01,406.43355.8574.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,600.522,739.3223.9 %5.0556.8048.5791.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร9,590.752,944.9469.3 %5.01,026.13380.9062.9 %5.0
รจจ.สกลนคร 63,708.7097,068.00-52.4 %0.01,277.17508.4660.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,062.06815.0060.5 %5.0569.75177.6568.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,426.382,764.0037.6 %5.01,064.15327.4569.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร8,567.09907.0089.4 %5.0778.92132.8882.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,405.202,179.6459.7 %5.01,156.98406.4564.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร3,650.612,499.4031.5 %5.01,368.42574.9658.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร3,739.223,747.65-0.2 %0.01,032.37355.3065.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร37,342.193,476.1690.7 %5.073.88967.79-1,210.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 126,900.907,032.0073.9 %5.01,537.98633.1158.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 220,568.679,357.8954.5 %5.02,623.69533.4979.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 379,250.147,290.9090.8 %5.02,618.04237.6590.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร3,608.182,458.2231.9 %5.0379.71332.0412.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร83,286.0255,121.0033.8 %5.02,047.94881.9656.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร39,861.4313,369.0066.5 %5.0785.52550.7329.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม11,116.9211,056.000.5 %0.5828.430.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน126,709.1025,045.0080.2 %5.01,185.44796.7732.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร7,955.6913,333.44-67.6 %0.02,219.33828.9562.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 2,795.541,227.0056.1 %5.0950.07623.1334.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร2,641.60435.0083.5 %5.0759.91235.3869.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร36,095.696,675.3881.5 %5.05,823.693,336.7142.7 %5.0
รวม 808,996 416,663 48.50 % 73,299 32,549 55.59 %