สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,166.351.00100.0 %5.0449.23220.0751.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน46,949.8336,527.0122.2 %5.0123.65115.716.4 %3.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,922.103,398.6413.3 %5.0734.4480.5689.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,399.06953.0060.3 %5.0639.390.9099.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน8,301.084,597.1244.6 %5.02,217.72389.9082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน3,971.581,210.0069.5 %5.0341.3748.2585.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา2,884.53371.0087.1 %5.0213.870.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ2,937.21372.0087.3 %5.0187.1332.7882.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,426.17480.0086.0 %5.0231.4932.5785.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,037.51375.0087.7 %5.0276.9951.2081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้3,720.01345.0090.7 %5.0510.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง2,948.38452.0084.7 %5.0218.9932.7985.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,587.20172.0095.2 %5.0394.5138.7990.2 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 23,992.252,966.0025.7 %5.0474.4959.2987.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,176.793,218.8422.9 %5.01,114.79690.8638.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน2,314.911.00100.0 %5.0563.330.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,398.571,566.0053.9 %5.01,114.76462.4158.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน2,537.421,034.0059.2 %5.0753.46157.9679.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,740.30483.0082.4 %5.0461.93259.1543.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,584.531,500.0058.2 %5.0715.45466.1134.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,019.742,320.00-14.9 %0.0538.00237.1155.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,463.781,184.4165.8 %5.01,114.76376.4666.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน3,524.761,117.0068.3 %5.0943.65275.1670.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน12,748.1210,628.0316.6 %5.01,761.33144.9491.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,019.251,246.5058.7 %5.0905.59474.0547.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,541.463,367.00-118.4 %0.050.661.0098.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,007.43449.0085.1 %5.0924.6332.3096.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,411.55697.0071.1 %5.0601.36304.6649.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,056.832,563.0016.2 %5.0810.53362.2655.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน4,378.9510,212.90-133.2 %0.01,323.96590.8055.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน3,444.731,034.0070.0 %5.01,133.81631.6644.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,946.233,037.0023.0 %5.0905.58329.0963.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน4,411.938,482.33-92.3 %0.01,342.9849.5596.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,698.801.00100.0 %5.0829.55333.7459.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน3,505.732,119.6539.5 %5.0829.55361.0056.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน2,974.55855.3071.2 %5.0810.53353.5656.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,002.891,453.2951.6 %5.0905.61311.8165.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,421.712,592.5024.2 %5.0658.4033.2694.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน8,831.321,311.0085.2 %5.0420.3447.5088.7 %5.0
รจจ.ลำพูน 35,646.4848,309.00-35.5 %0.0957.72588.7138.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,354.98114.0095.2 %5.0544.31342.5337.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน4,563.153,526.0022.7 %5.0905.61182.1179.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน3,433.311,473.0057.1 %5.0677.42184.0972.8 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,132.924,310.0029.7 %5.01,533.14132.8391.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,879.281,526.4347.0 %5.0753.49132.4382.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน2,737.332,288.0016.4 %5.0753.48222.8970.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 129,880.227,033.5376.5 %5.01,062.75622.4441.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 257,680.627,327.6887.3 %5.01,444.11304.8578.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,217.712,969.0029.6 %5.0456.05198.3856.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน54,160.9435,979.9933.6 %5.01,319.15356.8373.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน53,527.8434,928.1934.7 %5.0714.84348.1251.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 29,418.398,469.0071.2 %5.0612.41392.6235.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง16,408.4415,917.003.0 %1.5574.98843.21-46.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน9,935.0511,629.01-17.1 %0.01,571.82441.6371.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 3,898.142,568.5034.1 %5.0848.56250.6670.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,124.17545.0074.3 %5.0449.2357.8387.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน31,070.377,591.0075.6 %5.03,746.802,862.7923.6 %5.0
รวม 539,475 311,198 42.31 % 47,474 16,857 64.49 %