สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,587.84441.0083.0 %5.0168.91105.6937.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์7,043.513,018.0057.2 %5.059.6538.5835.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์8,955.1810,562.10-17.9 %0.043.8049.46-12.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์4,965.0811,022.00-122.0 %0.01,547.02359.1076.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,146.892,280.0027.5 %5.0881.4631.8696.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์28,502.1815,595.4945.3 %5.03,049.291,014.3666.7 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครสวรรค์8,327.541,606.4080.7 %5.0309.0365.6478.8 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตาคลี39,181.72870.0097.8 %5.0424.76114.4573.1 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาลาดยาว5,419.12538.0090.1 %5.0303.6450.6383.3 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาพยุหะคีรี5,299.56377.0092.9 %5.0276.9242.1884.8 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตากฟ้า3,578.96318.0091.1 %5.0414.62117.3771.7 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาโกรกพระ3,492.05368.0089.5 %5.0210.9392.8056.0 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเก้าเลี้ยว3,446.18288.0091.6 %5.0211.060.9599.5 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาบรรพตพิสัย3,848.32646.0083.2 %5.0351.12116.3866.9 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาชุมแสง3,585.65754.0079.0 %5.0305.600.9599.7 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะโก3,707.84631.0083.0 %5.0317.27116.6263.2 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาไพศาลี3,564.06473.0086.7 %5.0365.9797.8073.3 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัว3,735.93689.0081.6 %5.0386.8366.0182.9 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาแม่วงก์3,283.9042.0098.7 %5.0436.5666.9084.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์2,928.581,744.5340.4 %5.0709.94674.325.0 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,665.321,697.5436.3 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,598.20643.0075.3 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,317.95744.0067.9 %5.0329.67247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,319.24289.0087.5 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์3,298.371,410.0057.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,011.06938.0076.6 %5.01,299.81631.8051.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,170.83923.0070.9 %5.0900.48180.5380.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,253.32544.0083.3 %5.0938.51480.8148.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์3,239.351,867.4642.4 %5.0881.46888.00-0.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 94,965.722,110.3657.5 %5.02,058.061,776.0813.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,349.193,047.25-29.7 %0.0667.71256.1861.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,349.242,643.3539.2 %5.01,470.95694.1652.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,777.623,152.5234.0 %5.01,185.711.0099.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 123,555.47283.0092.0 %5.01,109.651,073.093.3 %1.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์9,528.7414,982.00-57.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)6,092.916,849.38-12.4 %0.02,142.99171.0092.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์3,605.421,608.4955.4 %5.01,071.62231.9178.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)72,907.556,242.0091.4 %5.04,616.78935.4779.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)9,351.536,503.9630.5 %5.03,824.371,528.3260.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,365.29574.0082.9 %5.01,033.590.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์2,953.55469.0084.1 %5.0887.94478.2446.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,288.722,752.1716.3 %5.0976.54384.4460.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์8,746.1137,288.61-326.3 %0.01,718.161,796.54-4.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์10,404.744,201.0059.6 %5.04,207.95119.2897.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,521.924,917.0034.6 %5.02,630.93916.6065.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์8,485.5116,189.59-90.8 %0.01,661.11136.5591.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,578.991,491.0058.3 %5.01,128.65325.5171.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,430.982,088.0139.1 %5.0995.54760.0023.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,450.272,212.0035.9 %5.013,272.80175.3398.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,152.183,317.0020.1 %5.01,318.83652.0650.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์3,662.743,589.002.0 %1.01,090.64117.5089.2 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์24,219.629,595.8260.4 %5.0537.66257.7152.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์281,229.3818,081.9093.6 %5.0760.73480.4736.8 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 48,423.1657,128.01-18.0 %0.01,243.30644.8748.1 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 8,493.1412,349.00-45.4 %0.0546.17514.495.8 %2.5
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์3,215.978,256.90-156.7 %0.0372.232.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,813.641,030.0063.4 %5.0691.28222.9667.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,457.221,842.0046.7 %5.01,014.57460.7554.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์22,317.3018,268.0018.1 %5.01,707.42105.8493.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,098.961,737.0043.9 %5.0881.46287.9667.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์6,314.425,780.348.5 %4.01,528.00579.4762.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,376.592,564.8341.4 %5.01,394.88480.7365.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,179.232,632.9017.2 %5.0824.40250.5869.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์24,401.893,632.0085.1 %5.0639.19105.3283.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 118,271.1312,644.2830.8 %5.01,545.30217.5485.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 224,666.759,268.9462.4 %5.02,501.10415.3583.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 310,949.068,995.5917.8 %5.01,696.57581.0265.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์30,009.447,638.0074.5 %5.03,763.79222.8494.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,092.682,478.9259.3 %5.0291.93325.49-11.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์92,413.1243,860.0052.5 %5.01,874.57615.0167.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์22,854.5510,043.0056.1 %5.01,060.83388.2763.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์103,839.1428,715.0072.3 %5.01,014.32650.1635.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์17,767.2621,664.00-21.9 %0.0823.012,104.34-155.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์44,777.689,662.6878.4 %5.0865.45428.3450.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย36,749.5313,632.0062.9 %5.0817.29711.9112.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์11,305.9225,645.93-126.8 %0.02,442.323,067.18-25.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์17,580.8110,025.5843.0 %5.04,347.46296.8593.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 42,951.1927,924.0035.0 %5.01,250.90817.8934.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2,920.55818.0072.0 %5.01,197.29315.4073.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์127,211.9572,483.0043.0 %5.01,978.792,102.36-6.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,612.982,415.0033.2 %5.01,109.65510.2854.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,571.35933.0063.7 %5.0672.28277.6158.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์32,986.0030,032.999.0 %4.54,815.123,589.6325.5 %5.0
รวม 1,445,070 669,609 53.66 % 111,353 40,706 63.44 %