สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,612.19804.0069.2 %5.0494.39115.7876.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,348.898,644.6155.3 %5.071.29162.73-128.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,062.491,314.0057.1 %5.0684.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,805.492,265.0019.3 %5.0570.4450.3291.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง10,491.605,027.2652.1 %5.02,357.93675.4571.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,032.80991.0080.3 %5.0265.0457.8278.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,783.72897.0076.3 %5.0237.4779.2166.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,784.74636.0083.2 %5.0315.4279.2274.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,461.64432.0087.5 %5.0236.0579.1266.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา4,047.33288.0092.9 %5.0234.0095.4259.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,590.37131.0096.4 %5.0314.7478.7575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,594.99208.0094.2 %5.0282.8564.2677.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,590.59226.0093.7 %5.0317.3670.2277.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,579.87234.0093.5 %5.0158.800.9099.4 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง10,944.984,716.6056.9 %5.0751.75156.7579.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,303.975,353.00-24.4 %0.01,178.95589.9550.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง3,436.802,215.0035.6 %5.0741.58191.5774.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,283.311,776.0058.5 %5.01,197.95682.6443.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,247.051,029.0068.3 %5.0761.29168.1577.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,095.341,107.0064.2 %5.0741.58361.0051.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,346.532,598.0022.4 %5.0542.19535.381.3 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังไม่ครบ2,453.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ466.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,424.212,941.5745.8 %5.01,235.98775.2037.3 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,630.722,892.3120.3 %5.0893.71539.4639.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,655.8310,967.56-64.8 %0.01,597.30285.3082.1 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง162,324.88116,881.0028.0 %5.0517.43236.3054.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,355.742,003.0040.3 %5.0798.6359.1392.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,326.672,528.0860.0 %5.04,224.07140.9396.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 5,016.153,109.0038.0 %5.078.0622.3971.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,341.881,010.0069.8 %5.0874.6873.2791.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,932.44850.5071.0 %5.0627.4940.5193.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,423.842,558.0025.3 %5.0817.63274.5566.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง5,690.7225,430.00-346.9 %0.01,616.321,950.00-20.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,389.363,471.0020.9 %5.01,350.09160.5188.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,954.081,264.0074.5 %5.0779.61233.6170.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง10,023.7411,752.03-17.2 %0.01,521.9251.3096.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,342.591,984.0054.3 %5.01,178.94648.5045.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,686.853,402.007.7 %3.5874.69483.5544.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,590.882,727.0024.1 %5.0817.63261.1568.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,237.982,084.0050.8 %5.01,121.90231.8079.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง4,934.583,346.0032.2 %5.0589.45111.3781.1 %5.0
สพ.ตรัง11,581.879,726.0016.0 %5.0951.22228.0076.0 %5.0
รจจ.ตรัง 136,749.4844,148.0067.7 %5.0932.481,201.00-28.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,769.36729.0073.7 %5.0551.42138.7074.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,986.672,309.0042.1 %5.01,007.81298.2070.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,975.49988.0066.8 %5.0646.50209.0067.7 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,677.573,616.0022.7 %5.01,140.90176.7084.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,059.191,117.0063.5 %5.0412.20343.9016.6 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง3,450.273,513.67-1.8 %0.0642.40128.2580.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง11,030.133,268.0870.4 %5.0724.92138.4080.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 111,325.599,512.4716.0 %5.01,219.02327.0073.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่10,323.358,144.6821.1 %5.02,405.34707.7970.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 226,506.2210,190.3661.6 %5.01,355.82362.9073.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,509.873,251.8750.0 %5.0313.77397.10-26.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง72,824.4544,073.0039.5 %5.01,317.61349.6073.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง19,208.5320,028.00-4.3 %0.0641.97924.35-44.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,969.3616,971.235.6 %2.5667.37396.0540.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง35,734.487,273.0079.6 %5.0576.78199.5065.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง52,978.8211,755.3777.8 %5.0749.83303.0559.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,394.209,219.0140.1 %5.0624.74138.7077.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด54,527.8719,404.0064.4 %5.0758.60258.0666.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง11,225.1015,288.01-36.2 %0.09,814.78448.4095.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง35,236.7421,965.0037.7 %5.0708.37166.3976.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 4,041.301,603.0060.3 %5.0912.71356.5060.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,523.57726.0071.2 %5.0456.34156.8765.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง22,086.8111,354.0048.6 %5.03,989.865,073.50-27.2 %0.0
รวม 932,424 522,267 43.99 % 66,809 24,301 63.63 %