สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,625.27632.0075.9 %5.0409.12118.3771.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง9,187.801,428.1284.5 %5.051.9996.36-85.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,280.444,298.00-31.0 %0.0729.97152.2579.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง2,493.001,080.0056.7 %5.0618.3448.0992.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง10,691.735,477.0248.8 %5.02,291.73661.5671.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,712.74319.0091.4 %5.0328.4315.8795.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,534.93268.0092.4 %5.0243.8518.3492.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,578.22315.0091.2 %5.0213.790.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,618.93276.0092.4 %5.0241.2846.4480.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,659.46119.0096.7 %5.0383.9666.1482.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,568.8678.0097.8 %5.0282.4835.8987.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,543.84116.0096.7 %5.0126.8231.7974.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,584.34188.0094.8 %5.0166.1059.1964.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,628.494,621.600.1 %0.5905.48370.5059.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,475.33604.0075.6 %5.0400.49338.2015.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,647.652,206.0060.9 %5.0942.56445.0252.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,241.35645.0080.1 %5.0560.95471.6715.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,403.641,116.0074.7 %5.0694.36354.2049.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,607.431,315.0063.5 %5.0865.53713.4517.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,687.44996.0041.0 %5.0423.2596.6577.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,814.373,462.0028.1 %5.01,359.82837.4438.4 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง4,477.372,414.1046.1 %5.0683.78449.8934.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,087.917,877.9539.8 %5.01,226.83465.6662.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,522.152,610.1825.9 %5.0789.46161.5079.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง2,289.90928.0059.5 %5.049.8957.56-15.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,969.97390.0086.9 %5.0599.2954.1691.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,038.811,030.0066.1 %5.0580.28326.9843.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,452.041,650.6052.2 %5.0770.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง14,345.4021,580.00-50.4 %0.01,188.801,309.80-10.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,188.652,250.0056.6 %5.01,436.69268.1181.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,105.921,123.0072.6 %5.0618.68318.8848.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,438.016,884.08-26.6 %0.01,207.8096.7692.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง5,726.19550.0090.4 %5.0960.61386.6559.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,456.992,047.0040.8 %5.0789.46304.0061.5 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง4,533.212,056.0054.6 %5.0751.42166.2577.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,780.981,832.0061.7 %5.01,017.6570.0293.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,463.333,889.3228.8 %5.0675.370.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,912.081,274.0088.3 %5.02,843.38231.9091.8 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.บ้านนาวง 6,309.9710,469.30-65.9 %0.0376.42354.905.7 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,809.35611.0078.3 %5.0485.2160.0087.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,818.80846.2570.0 %5.0632.6199.1484.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุงไม่ครบ3,460.23ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ154.31ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,702.63313.0091.5 %5.0903.55445.1150.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 29,454.825,893.5637.7 %5.01,173.098,237.82-602.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 113,798.466,384.1153.7 %5.01,067.30308.7571.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง28,300.513,424.0087.9 %5.0301.70309.35-2.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง80,748.3948,768.0039.6 %5.01,557.36245.9684.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม81,895.9615,906.0080.6 %5.0704.54252.7064.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง180,042.1911,599.6093.6 %5.03,630.00446.0087.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง14,428.737,382.4548.8 %5.0536.28179.5566.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน9,538.84267.0897.2 %5.0472.47588.11-24.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 34,173.8314,931.0056.3 %5.0522.82442.2215.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง12,153.6015,858.00-30.5 %0.01,817.301,325.9827.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,369.991,128.6066.5 %5.0744.362.5699.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,659.44661.0075.1 %5.0462.78128.2872.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง18,812.229,927.0047.2 %5.05,292.441,640.6669.0 %5.0
รวม 689,392 244,316 64.56 % 48,340 24,715 48.87 %