สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี4,010.96723.0082.0 %5.0325.8157.9982.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,805.063,305.0013.1 %5.0553.97162.6070.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี2,904.26985.0066.1 %5.0477.9450.0689.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี6,591.273,648.5744.6 %5.01,485.79544.4663.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี3,695.85665.0082.0 %5.0195.2429.4584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,554.501,150.0067.6 %5.0196.5125.6586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี3,518.54412.0088.3 %5.0153.5729.4580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,489.69591.0083.1 %5.0176.6348.6872.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,459.93297.0091.4 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,832.15420.0089.0 %5.0164.6542.7574.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี2,858.911,830.0036.0 %5.0520.15380.6726.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,003.831,556.0061.1 %5.0835.88494.1340.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,011.38688.0077.2 %5.0534.99177.6666.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,745.49362.0086.8 %5.0420.89179.9757.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี1,226.611,949.10-58.9 %0.0592.04592.80-0.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,892.162,132.30-12.7 %0.0350.00189.0546.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,800.741,827.0051.9 %5.0915.28446.5051.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี10,670.845,898.9944.7 %5.01,257.56109.4291.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,359.071,365.0059.4 %5.0687.12318.2553.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,753.90652.0076.3 %5.0534.9957.6389.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,705.31216.0092.0 %5.0401.88132.5167.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,161.731,676.0047.0 %5.0592.04266.1555.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี6,200.0317,421.33-181.0 %0.01,352.641,795.76-32.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,553.823,535.0036.4 %5.01,428.74116.4791.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,357.912,060.0038.7 %5.0570.48204.8064.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี6,963.965,330.5423.5 %5.01,200.5563.3694.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,486.37908.0091.3 %5.0554.01256.2453.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี10,808.762,122.0380.4 %5.0687.12398.2942.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี4,037.151,446.0064.2 %5.0649.09581.4010.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี10,729.39881.1091.8 %5.0630.07291.8653.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,570.742,297.1435.7 %5.0363.812.8599.2 %5.0
สพ.สิงห์บุรี2,983.781,774.0040.5 %5.0515.97214.7058.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 36,891.8332,830.7511.0 %5.0565.94694.45-22.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,616.87548.0079.1 %5.0363.85231.7936.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,265.461,157.0064.6 %5.0611.05233.4261.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,851.69952.0066.6 %5.0392.10167.2057.4 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,620.192,232.8838.3 %5.0649.09190.0070.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,558.162,114.0053.6 %5.0706.13147.9879.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,367.341,664.0077.4 %5.02,341.51449.7680.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี11,207.645,200.3853.6 %5.0760.69334.9156.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง32,835.454,962.3084.9 %5.02,502.07591.9776.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,557.392,479.003.1 %1.5229.31465.89-103.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 230,285.816,952.0077.0 %5.0478.30182.4661.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี29,211.7511,037.0062.2 %5.0416.83652.99-56.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี16,168.0013,376.0017.3 %5.0363.951,637.69-350.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี22,683.066,395.0171.8 %5.0443.00461.85-4.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี9,601.779,120.015.0 %2.51,036.441,488.54-43.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,042.851,494.0050.9 %5.0539.14465.6013.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี3,006.75525.0082.5 %5.0306.80158.4448.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี35,001.586,879.7980.3 %5.02,555.582,414.845.5 %2.5
รวม 402,518 180,043 55.27 % 34,742 19,298 44.45 %