สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,720.78573.0078.9 %5.0801.50143.0782.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา30,317.1120,694.0131.7 %5.0191.26132.5530.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา9,661.02409.8095.8 %5.0109.490.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา5,424.427,660.00-41.2 %0.01,847.38270.7585.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,247.551,602.4650.7 %5.01,518.3897.9493.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา4,349.681,604.0063.1 %5.0398.510.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 914,882.907,253.0451.3 %5.03,439.01294.8491.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 119,899.9448,864.00-145.5 %0.04,511.28269.7394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 212,124.9310,363.1014.5 %5.02,868.77401.3886.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,502.364,510.0318.0 %5.0439.7345.1389.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3022.5693.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,538.32175.0095.1 %5.0219.3741.3381.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,082.051,080.0073.5 %5.0357.730.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,593.74758.0083.5 %5.0262.6145.6082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,994.48740.0081.5 %5.0241.8174.6969.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,787.91389.0089.7 %5.0449.561.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,886.85435.0088.8 %5.0259.4355.2178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,020.65758.0081.1 %5.0412.3528.9993.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,818.48604.0084.2 %5.0249.7871.6671.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง4,162.58606.0085.4 %5.0278.7269.8774.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,930.90325.0091.7 %5.0152.0215.2390.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,894.38638.0083.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,051.87325.0092.0 %5.0420.3033.2892.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,979.52700.0082.4 %5.0281.0373.6073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,748.11218.0094.2 %5.0248.4513.5394.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,955.35388.0090.2 %5.0278.1566.3076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,991.44674.0083.1 %5.0370.7930.1891.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,690.861,869.0060.2 %5.0522.8480.0984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,050.90687.0083.0 %5.0316.0965.2879.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,179.39796.0081.0 %5.0481.2326.1394.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,972.851,101.0072.3 %5.0469.1071.9984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,229.89851.0079.9 %5.0388.2995.3675.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,132.311,125.0072.8 %5.0403.2083.8979.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง4,025.93482.0088.0 %5.0344.444.8798.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,278.34140.0095.7 %5.0314.0722.4892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,708.80190.0094.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 35,648.797,472.11-32.3 %0.02,604.70664.5974.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,800.794,323.4844.6 %5.02,731.03360.0086.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,357.562,048.1039.0 %5.01,076.64212.8080.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,727.031,198.0056.1 %5.0390.00285.1926.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,768.921,025.0063.0 %5.0616.21294.5052.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,963.991,409.7052.4 %5.01,033.32279.7772.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,754.33553.5079.9 %5.0507.80291.6542.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,874.842,539.8011.7 %5.0628.97304.0051.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,475.164,144.00-19.2 %0.01,057.62228.1578.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา5,195.984,032.0022.4 %5.01,828.361,254.9531.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,500.921,905.2545.6 %5.01,552.77411.3573.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา5,938.391.00100.0 %5.01,323.84700.4547.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 863,156.8567,402.00-6.7 %0.024,916.7113,822.1544.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,625.082,025.0044.1 %5.0915.5944.0395.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,225.86836.0074.1 %5.0943.52680.4627.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา12,467.975,091.0059.2 %5.04,832.892,548.6047.3 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์93,493.64613,997.81-556.7 %0.03,814.662,975.4322.0 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,120.425,868.00-14.6 %0.01,742.201,295.7625.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 312,705.0610,490.0017.4 %5.01,716.722,870.30-67.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,526.426,485.76-156.7 %0.0759.74851.47-12.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,217.914,254.0041.1 %5.02,646.05860.4667.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)5,820.698,532.30-46.6 %0.02,046.45589.9271.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,068.671.00100.0 %5.01,004.250.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา9,996.8411,607.60-16.1 %0.03,615.870.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 34,885.211.00100.0 %5.0822.420.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)11,818.291.00100.0 %5.04,283.030.95100.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,314.378,366.00-14.4 %0.02,612.51502.5580.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,293.565,657.00-31.8 %0.01,448.0491.6193.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,995.516,215.00-55.5 %0.01,304.83112.2591.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)10,079.3110,263.80-1.8 %0.03,399.811,419.5358.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,881.0212,996.00-19.4 %0.03,380.091,132.6066.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,600.641.00100.0 %5.02,610.940.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,690.631.0099.9 %5.051.1230.1940.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,082.60377.0065.2 %5.026.2240.15-53.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,180.66785.0075.3 %5.0105.6035.8566.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,262.68158.0096.3 %5.01,448.04225.1584.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,126.06904.5071.1 %5.01,010.68361.8064.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,371.884,013.008.2 %4.01,410.01415.2170.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,351.0110,120.00-59.3 %0.01,913.340.95100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา5,885.611.00100.0 %5.02,084.480.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา3,722.872,493.0033.0 %5.01,190.73416.4565.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา8,037.271.00100.0 %5.03,026.370.95100.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา6,946.451.00100.0 %5.02,931.600.95100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,261.232,637.0076.6 %5.01,266.80214.7083.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,919.123,681.006.1 %3.01,266.80381.4269.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,169.86481.0090.7 %5.01,742.200.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,088.39858.2083.1 %5.01,286.45591.3854.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา7,982.646,711.0015.9 %5.01,105.6795.1991.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา87,080.0120,877.0076.0 %5.0893.68272.4369.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา38,926.8516,048.0158.8 %5.0914.11309.1866.2 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 58,940.1073,161.00-24.1 %0.01,661.351,370.2017.5 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 82,453.061.00100.0 %5.02,035.760.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 47,789.85118,916.70-148.8 %0.01,541.751,200.7022.1 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา49,456.3544,789.009.4 %4.51,684.53913.7045.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,249.9718,592.00-81.4 %0.02,795.03982.6964.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,303.726,435.00-2.1 %0.01,744.35450.3074.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา490,226.1950,424.2189.7 %5.024,244.04507.8197.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,718.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,133.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,553.851.00100.0 %5.02,673.990.95100.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา5,999.332,662.7155.6 %5.01,647.12216.8786.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,190.516,470.00-4.5 %0.02,485.511,179.9052.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา4,522.917,010.50-55.0 %0.01,437.94184.7587.2 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร3,476.441,836.7447.2 %5.0865.61190.6378.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา11,358.746,320.0044.4 %5.02,285.26441.1080.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 141,392.4216,675.0159.7 %5.01,003.06389.5361.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 219,507.9912,974.0033.5 %5.0629.83588.136.6 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา19,910.0112,298.1438.2 %5.01,039.39569.8045.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 39,619.2311,796.77-22.6 %0.01,941.26158.3391.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 422,304.6511,568.0048.1 %5.01,664.40294.2182.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 551,662.598,935.4582.7 %5.01,594.23385.4175.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 653,928.4512,190.4077.4 %5.01,302.27301.6276.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 712,592.8711,946.385.1 %2.51,578.05125.4092.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,394.051.00100.0 %5.0575.970.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา104,687.861.00100.0 %5.02,326.400.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย26,149.801.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี45,394.361.00100.0 %5.01,423.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ35,171.3838,384.00-9.1 %0.01,481.66398.4773.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา163,750.941.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา16,743.311.00100.0 %5.01,020.250.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช43,657.0231,608.0027.6 %5.01,401.84206.8985.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง66,277.6311.00100.0 %5.01,261.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย39,985.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,454.500.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,891.441,121.0061.2 %5.01,880.100.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่81,194.1628,272.0065.2 %5.01,355.85749.8044.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา62,378.5332,748.0047.5 %5.01,274.113,420.00-168.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง91,310.311.00100.0 %5.01,285.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา23,349.7241,926.00-79.6 %0.03,065.574,014.02-30.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา13,612.5918,376.00-35.0 %0.05,488.752,563.9853.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา37,737.2129,663.9921.4 %5.01,361.31777.7742.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.690.9599.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา38,716.9136,007.897.0 %3.53,780.811,803.3252.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,493.162,802.0037.6 %5.01,418.92518.1863.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน6,229.803,516.5543.6 %5.02,119.68958.8354.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 22,988.411,401.0053.1 %5.01,461.3515.0699.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,825.892,159.5043.6 %5.01,188.23299.4074.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 348,047.0125,952.0046.0 %5.018,710.246,295.0066.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา13,545.2036,984.00-173.0 %0.05,319.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,735,208 1,766,422 35.42 % 249,146 73,719 70.41 %