สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,811.95816.0071.0 %5.0186.6486.9053.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,403.894,508.0016.6 %5.0832.46107.3887.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ2,854.461,658.0041.9 %5.0414.110.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 132,179.8032,097.800.3 %0.53,380.61198.5594.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 226,703.821.00100.0 %5.03,829.450.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 322,842.7520,405.0010.7 %5.03,418.69582.1183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,620.382,108.0054.4 %5.0444.60101.0777.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,034.412,161.0057.1 %5.0410.4360.3285.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,660.441.00100.0 %5.0319.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 15,405.803,500.0035.3 %5.0414.1158.4685.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,657.272,586.0044.5 %5.0338.05108.3068.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,613.283,413.1026.0 %5.0376.0866.5082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,302.291,253.0076.4 %5.0319.0376.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ3,898.891,146.0070.6 %5.0396.5776.0080.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,544.007,749.00-18.4 %0.01,136.72339.6370.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,585.546,767.00-21.2 %0.01,065.82598.0243.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ5,083.284,139.0018.6 %5.01,117.70475.0057.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,513.861,528.0039.2 %5.0242.97225.947.0 %3.5
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,188.182,518.0021.0 %5.0414.11202.7051.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,369.173,772.7029.7 %5.0634.76475.8525.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,849.881.0099.9 %5.0365.940.9599.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,724.285,897.00-24.8 %0.01,079.67409.4562.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ16,385.0817,226.00-5.1 %0.01,307.86411.8668.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,804.053,149.0017.2 %5.0718.3757.0092.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,906.871,992.0049.0 %5.0889.510.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,018.411,635.0059.3 %5.0433.13340.1421.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,241.454,835.00-14.0 %0.0794.4364.4091.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,045.2523,264.89-189.2 %0.01,802.28736.9659.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,042.584,401.0027.2 %5.01,326.88316.6776.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ6,343.923,829.0039.6 %5.0631.32241.7261.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,101.3214,614.00-105.8 %0.01,479.0160.3295.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,866.351,687.0084.5 %5.0471.16284.3639.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,505.523,177.009.4 %4.5623.29164.0673.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,376.476,114.00-39.7 %0.0604.27247.0059.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,592.931.00100.0 %5.01,421.960.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,385.308,513.00-58.1 %0.01,307.86143.1989.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา26,696.0719,906.0025.4 %5.0996.99293.9170.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ46,091.4216,958.0063.2 %5.0801.78209.3173.9 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 141,238.34161,000.00-14.0 %0.02,042.381,953.494.4 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,627.781,470.0044.1 %5.0376.080.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ5,944.428,864.00-49.1 %0.01,459.99390.4573.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ32,304.4556,413.00-74.6 %0.02,322.74253.5089.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ6,525.731.00100.0 %5.01,193.770.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ68,032.851.00100.0 %5.06,233.001.00100.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,375.683,100.0042.3 %5.0889.31249.4671.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ7,509.155,208.0030.6 %5.0642.30159.5975.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 117,798.7316,431.007.7 %3.5839.17422.7449.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 26,184.326,603.00-6.8 %0.0860.72243.4271.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,357.217,375.0028.8 %5.0311.64145.0053.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ88,282.9010,775.0087.8 %5.0451.73511.10-13.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์14,334.941.00100.0 %5.0382.411.9099.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ83,523.2147,970.0042.6 %5.01,447.6195.7393.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ33,899.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0648.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ45,234.3419,002.0058.0 %5.015,907.881,026.6093.5 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย230,502.41302,000.00-31.0 %0.04,567.00909.3480.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 3,907.416,000.00-53.6 %0.0794.43635.0220.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,442.02767.0077.7 %5.0300.02185.5538.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ45,584.701.00100.0 %5.03,091.930.95100.0 %5.0
รวม 1,154,961 892,310 22.74 % 80,862 15,012 81.44 %