สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,792.81673.0075.9 %5.0168.91114.2332.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์7,807.803,424.5056.1 %5.059.6561.27-2.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์9,717.6210,728.06-10.4 %0.043.800.9597.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,522.9812,975.00-134.9 %0.01,547.02386.6575.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,548.532,370.0033.2 %5.0862.44108.0287.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์34,846.6819,118.7045.1 %5.03,182.40679.6178.6 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครสวรรค์7,872.921,321.6083.2 %5.0366.080.9599.7 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตาคลี7,918.561,168.0085.2 %5.0424.76110.6074.0 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาลาดยาว5,956.56997.0083.3 %5.0303.640.9599.7 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาพยุหะคีรี6,289.55424.0093.3 %5.0276.9235.4487.2 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตากฟ้า4,063.73392.0090.4 %5.0414.62125.7069.7 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาโกรกพระ4,655.34495.0089.4 %5.0210.9390.2157.2 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเก้าเลี้ยว4,074.96474.0088.4 %5.0211.060.9599.5 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาบรรพตพิสัย4,361.93897.0079.4 %5.0351.12112.5168.0 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาชุมแสง4,210.98776.0081.6 %5.0305.6016.1694.7 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะโก4,371.80786.0082.0 %5.0317.27126.4560.1 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาไพศาลี4,141.26631.0084.8 %5.0365.9765.9482.0 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัว4,683.72773.0083.5 %5.0386.8331.8491.8 %5.0
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาแม่วงก์3,830.40108.0097.2 %5.0436.5664.1085.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,252.602,334.1328.2 %5.0709.86584.2917.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,938.442,289.1422.1 %5.0309.0366.5078.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,873.14743.0074.1 %5.0379.69142.5062.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,563.06832.0067.5 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,549.24345.0086.5 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,687.862,522.0046.2 %5.01,394.892,525.51-81.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,522.521,487.0057.8 %5.0900.48193.8278.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,614.55811.0077.6 %5.0938.51144.3884.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์3,599.712,711.0424.7 %5.0881.46686.4922.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,408.203,403.0437.1 %5.02,058.063,156.59-53.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,637.094,439.02-68.3 %0.0667.711.0099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,050.953,222.2636.2 %5.01,198.51970.0919.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,931.905,481.067.6 %3.51,280.791.0099.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 124,075.52850.0079.1 %5.0673.181,905.76-183.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,012.301.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,318.088,182.81-11.8 %0.02,141.74896.8058.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์4,229.212,862.0032.3 %5.01,071.64424.4860.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)88,284.907,086.0092.0 %5.04,616.7855.1798.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)10,511.839,278.1111.7 %5.03,824.371,963.0548.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,738.471,158.0069.0 %5.01,033.590.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,390.801,020.0069.9 %5.0887.94255.3671.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,763.393,876.71-3.0 %0.0976.54193.7180.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,892.1735,704.40-352.4 %0.01,718.161,528.0411.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,670.345,014.0057.0 %5.04,207.95192.4295.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,897.578,873.00-12.4 %0.02,554.871,270.3950.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,987.0014,207.34-103.3 %0.01,661.11227.4886.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,195.182,063.0050.8 %5.01,128.65219.4780.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,812.823,222.8015.5 %5.0995.54554.3344.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,834.883,304.0013.8 %5.013,272.80148.8698.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,923.303,784.0023.1 %5.01,375.88171.6687.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,508.103,837.0030.3 %5.01,090.64225.1079.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์312,941.8820,858.9493.3 %5.0782.42624.6620.2 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์26,807.6512,299.5954.1 %5.0536.99300.9744.0 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 54,007.1373,927.00-36.9 %0.01,245.10790.3936.5 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 11,642.6719,811.00-70.2 %0.0565.67743.13-31.4 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์1,561.003,383.27-116.7 %0.0343.552.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,115.501,218.0060.9 %5.0691.2846.7093.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,953.722,692.0031.9 %5.01,014.57227.0577.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์24,385.5517,325.0029.0 %5.01,754.96152.8591.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,661.842,385.0034.9 %5.0900.48253.6071.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์5,647.197,646.94-35.4 %0.01,337.84337.9374.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,917.512,560.6247.9 %5.01,394.88611.0556.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,532.484,473.85-26.6 %0.0824.40179.3478.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์30,573.486,509.0078.7 %5.0642.94377.6341.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 118,321.8219,302.31-5.4 %0.01,548.76278.4582.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 220,678.1611,712.8743.4 %5.01,296.62248.6580.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 311,633.6311,700.52-0.6 %0.01,696.57533.0968.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์25,512.9313,420.3847.4 %5.03,701.45273.4192.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,766.653,302.2451.2 %5.0284.03213.8024.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์102,681.24476,287.00-363.9 %0.01,874.57459.6175.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์25,393.9413,069.0048.5 %5.01,060.8368.4093.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์38,616.0032,024.0017.1 %5.01,005.56665.2833.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์19,741.4025,416.00-28.7 %0.0823.011,103.27-34.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์49,752.9811,930.4776.0 %5.0865.45362.0558.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย42,173.7917,064.0059.5 %5.0817.29295.9063.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์13,076.2224,456.75-87.0 %0.02,352.122,198.736.5 %3.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบ16,578.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ479.87ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 51,542.6832,040.0037.8 %5.01,228.44568.3853.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,307.991,801.0045.6 %5.01,178.27114.9590.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,886.873,289.0015.4 %5.0976.54491.7249.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,965.692,154.0027.4 %5.0672.28211.2968.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์35,165.9637,883.00-7.7 %0.04,542.015,571.78-22.7 %0.0
รวม 1,329,309 1,115,419 16.09 % 102,735 39,582 61.47 %