สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,580.70689.0073.3 %5.0491.4158.2988.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร7,268.994,572.0037.1 %5.037.160.9597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,418.352,874.0015.9 %5.0833.71312.3262.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,749.512,058.0045.1 %5.0757.6428.7896.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร11,748.099,413.7919.9 %5.02,069.75380.9581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,985.371,271.0074.5 %5.0390.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,225.23562.0086.7 %5.0467.510.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,141.00655.0084.2 %5.0341.8355.2183.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,047.99506.0087.5 %5.0253.310.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,065.601,153.0071.6 %5.0303.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน4,014.51700.4482.6 %5.0379.4844.3588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม4,025.07694.0082.8 %5.0249.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี4,001.28681.0083.0 %5.0364.7263.4482.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,529.487,305.99-61.3 %0.01,252.05850.2532.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,436.822,545.0042.6 %5.01,252.061,027.9417.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,618.321,661.0054.1 %5.0871.74182.9979.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 431,263.6337,791.61-20.9 %0.05,928.686,711.75-13.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,707.441,428.0047.3 %5.0548.47316.3542.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,597.943,480.003.3 %1.5714.33411.0142.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,358.463,938.00-67.0 %0.0600.6939.8393.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,042.272,100.2058.3 %5.01,499.26358.4476.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,880.012,283.0053.2 %5.01,366.14548.1559.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร7,018.7312,887.99-83.6 %0.01,537.29156.9289.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,792.602,428.4236.0 %5.01,145.640.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,041.76341.0083.3 %5.068.9235.8148.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,392.53791.0076.7 %5.0871.7458.7793.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,035.88902.0070.3 %5.0681.58301.1955.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,224.993,619.00-12.2 %0.0525.40476.939.2 %4.5
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร4,919.617,854.00-59.6 %0.01,271.07322.6274.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,733.326,124.87-64.1 %0.01,042.88433.3658.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,958.306,331.61-60.0 %0.01,023.87311.8269.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร15,777.4325,277.29-60.2 %0.02,088.76239.6288.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,607.3616,563.00-21.7 %0.02,181.382,772.50-27.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,133.622,373.0078.7 %5.0776.66592.8023.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,532.393,066.5013.2 %5.0833.72186.6077.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร2,925.052,049.0029.9 %5.0985.83169.0582.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,014.412,204.8045.1 %5.0947.79212.1477.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร3,807.583,187.0016.3 %5.0738.6374.4289.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร33,114.742,987.0091.0 %5.0931.8293.4790.0 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 60,677.6755,648.008.3 %4.01,194.91684.3342.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,815.341,465.0048.0 %5.0681.58128.3381.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,416.901,666.0051.2 %5.0890.75196.7377.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,786.581,673.0040.0 %5.0624.52104.7083.2 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,479.945,442.760.7 %0.51,328.11401.2469.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,565.922,822.0038.2 %5.01,290.08159.4787.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,705.994,511.24-21.7 %0.0878.25323.5763.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร24,054.0914,511.9539.7 %5.02,813.04375.2286.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 126,896.3415,193.9743.5 %5.01,625.06340.0079.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 214,243.4812,436.0112.7 %5.01,777.03713.2059.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร28,833.244,125.0085.7 %5.0283.08536.07-89.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร72,251.044.40100.0 %5.01,510.610.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร21,795.6342,390.00-94.5 %0.0906.091,851.98-104.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร32,377.5512,524.0061.3 %5.0834.97271.7067.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี26,415.6720,148.0023.7 %5.0835.56437.9547.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร18,780.5719,406.11-3.3 %0.01,932.731,129.2541.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,509.321,587.0054.8 %5.0871.74509.3341.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,882.417,073.1758.1 %5.01,482.691,274.4514.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,848.391,087.0061.8 %5.0605.51148.9375.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร15,404.5111,094.1828.0 %5.03,151.511,969.5037.5 %5.0
รวม 635,477 422,158 33.57 % 64,145 29,392 54.18 %