สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,595.841,034.0060.2 %5.0590.8794.4584.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์11,043.619,208.7316.6 %5.060.5384.69-39.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,526.493,665.95-4.0 %0.0952.17264.1172.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,084.281,917.0037.8 %5.0800.4131.4096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,568.139,768.0015.6 %5.03,080.67547.2382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.4388.7879.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,941.70670.0083.0 %5.0385.2458.2384.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,848.32594.0087.7 %5.0266.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,911.15509.0087.0 %5.0378.3231.7791.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,563.20681.0085.1 %5.0345.3315.2695.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,196.22592.0085.9 %5.0368.3432.6591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,847.60412.0089.3 %5.0523.3715.9097.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,884.491,094.0071.8 %5.0326.8282.7474.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว4,157.12184.0095.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,334.55145.0096.7 %5.0344.0595.8072.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,747.14518.0086.2 %5.0329.695.8998.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์6,517.277,855.99-20.5 %0.01,560.681,390.3810.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,597.964,235.0924.3 %5.01,522.65553.0563.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,250.341,634.0049.7 %5.0876.110.01100.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,500.22595.0083.0 %5.0685.95190.0072.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,845.752,726.0069.2 %5.02,123.881,621.7123.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,807.173,363.00-86.1 %0.0517.26506.652.1 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์4,697.883,617.6423.0 %5.01,427.571,393.332.4 %1.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,794.013,836.00-37.3 %0.0731.52381.9147.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์5,931.0510,860.00-83.1 %0.01,693.809.2699.5 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์70,079.7426,913.8061.6 %5.0678.74141.4079.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,516.3214,570.00-16.4 %0.04,673.303,543.5024.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,572.452,903.7018.7 %5.01,047.25415.1560.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,663.94974.0041.5 %5.075.5952.7430.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์4,080.501,356.0066.8 %5.01,180.370.09100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,972.01825.6072.2 %5.0762.01172.4377.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์5,212.124,282.0017.8 %5.01,028.23479.3853.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์8,137.224,933.3339.4 %5.01,598.721,679.95-5.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,776.325,765.40-20.7 %0.01,465.61432.4070.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์3,736.922,596.7130.5 %5.01,123.32521.7953.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์12,467.5213,561.92-8.8 %0.01,164.06211.5281.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,661.772,916.0072.6 %5.0895.13535.1440.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์3,727.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,066.2710,540.56-888.5 %0.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,444.744,847.0024.8 %5.01,902.97288.0484.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,859.001,105.0083.9 %5.01,275.44107.9091.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,678.163,242.8051.4 %5.0617.270.9599.8 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,016.832,190.0072.7 %5.01,553.35248.8384.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์42,573.3143,958.99-3.3 %0.01,172.981,412.63-20.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,080.081,716.0057.9 %5.0704.97226.5767.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์3,962.182,637.7233.4 %5.0985.79272.5172.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,486.061,737.0050.2 %5.0895.49233.5873.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ4,983.404,883.762.0 %1.01,016.01369.8063.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,199.472,664.3036.6 %5.01,256.43775.9838.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์4,969.215,369.56-8.1 %0.01,028.24537.7947.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 125,046.6816,638.2833.6 %5.01,596.33408.5074.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 225,746.0711,168.0056.6 %5.01,772.59230.8587.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 318,570.5912,632.3932.0 %5.01,837.53308.0483.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์28,551.0811,496.6259.7 %5.02,744.20550.2180.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์21,531.3411,234.0047.8 %5.0357.22272.2223.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,219.944,533.90-7.4 %0.0335.34166.6650.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์84,629.9252,017.0038.5 %5.01,926.27167.3991.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์17,860.596,174.0065.4 %5.01,019.33783.1423.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์27,849.9214,088.3949.4 %5.0808.30529.3234.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน41,690.9613,210.0168.3 %5.0944.67431.3054.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี23,751.8215,624.0034.2 %5.01,100.50213.0680.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์12,424.9921,180.10-70.5 %0.02,619.00212.5291.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,118.453,243.1821.3 %5.0933.51657.4729.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,924.741,068.0063.5 %5.0685.95143.4179.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์25,169.517,930.0068.5 %5.06,012.140.02100.0 %5.0
รวม 716,407 427,904 40.27 % 74,175 35,770 51.78 %