สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,709.97593.0078.1 %5.0467.3995.3379.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร11,923.332,340.0080.4 %5.071.76107.26-49.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,525.423,370.004.4 %2.0847.74189.0077.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,985.781,487.0050.2 %5.0581.4964.5888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,475.206,480.0066.7 %5.01,988.67251.7587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,190.511,334.0068.2 %5.0295.8311.4096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,097.09428.0089.6 %5.0297.5023.7892.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,734.23155.0095.8 %5.0257.7523.7590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวนไม่ครบ970.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ55.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,848.77380.0090.1 %5.0387.4538.7090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,712.381.00100.0 %5.0478.9812.6497.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,799.33293.0092.3 %5.0305.4164.4378.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,805.401.00100.0 %5.0303.0837.3487.7 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพรไม่ครบ6,521.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ89.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร5,813.154,994.5014.1 %5.01,056.89772.7826.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร2,047.801,132.0044.7 %5.01,113.94589.9947.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,293.40667.0079.7 %5.0752.63173.8376.9 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 146,025.748,077.28-34.0 %0.01,420.92684.0051.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,960.181,949.0034.2 %5.0714.60320.1555.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,917.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,456.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,885.992,787.80-47.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร4,088.732,530.0038.1 %5.01,132.98463.4859.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,292.442,128.0050.4 %5.0853.090.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,235.127,168.61-36.9 %0.01,361.14438.2067.8 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร53,591.6521,787.0059.3 %5.0598.53238.2060.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,277.412,256.0031.2 %5.0790.66579.1526.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,416.075,104.00-15.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7035,184.27-55,134.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,756.17575.0084.7 %5.0904.760.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร3,162.57682.0078.4 %5.0657.58323.3850.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,169.342,766.0012.7 %5.0790.66469.5840.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร32,089.6250,625.30-57.8 %0.04,118.491,156.3971.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,400.411,557.5075.7 %5.01,418.22856.6139.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,803.291,803.0052.6 %5.0923.7873.3692.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,456.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,380.16112.3491.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,663.341,712.00-2.9 %0.0866.73244.8971.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,118.692,507.4019.6 %5.0527.210.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,423.511,736.0049.3 %5.0809.68169.7479.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,334.57895.0073.2 %5.0456.44316.3730.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,327.352,089.0037.2 %5.0600.5082.8986.2 %5.0
สพ.ชุมพร10,662.672,467.0076.9 %5.0752.63105.2786.0 %5.0
รจจ.ชุมพร 37,919.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0823.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,932.89472.0083.9 %5.0562.470.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,352.452,619.0039.8 %5.01,025.14281.9072.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,367.601,185.0064.8 %5.0771.67108.3086.0 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,228.365,851.00-38.4 %0.01,005.26106.4089.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,970.36785.0073.6 %5.0619.5528.4395.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,526.661.00100.0 %5.01,000.91301.4869.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร6,903.572,004.0071.0 %5.0783.22380.4751.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 135,702.307,368.0079.4 %5.01,982.59116.7394.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 29,349.189,836.29-5.2 %0.01,383.16242.2582.5 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล613.619,473.12-1,443.8 %0.0412.56226.8745.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร7.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร272.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0439.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์11,088.1715,363.00-38.6 %0.0678.54256.7862.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพร14,563.319,864.0332.3 %5.0698.6542.7393.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ21,879.931.00100.0 %5.0635.791.8599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน39,664.4410,280.0074.1 %5.0799.6853.5593.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,363.2019,529.00-6.3 %0.02,623.31295.0088.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,102.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0885.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,811.21944.0066.4 %5.0505.45154.1069.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,755.8010,576.0057.3 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 449,720 253,010 43.74 % 49,991 50,720 -1.46 %