สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์12,033.813,105.1474.2 %ผ่าน1,810.14550.3269.6 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์69,800.8925,312.0063.7 %ผ่าน7,514.881,794.5976.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง11,194.271,461.0086.9 %ผ่าน768.6047.8993.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง11,987.291,076.0091.0 %ผ่าน686.8516.5897.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์11,040.971,296.0088.3 %ผ่าน874.8611.1298.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ13,614.78742.0094.6 %ผ่าน533.012.7099.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง11,869.192,206.0081.4 %ผ่าน1,214.1663.6694.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์11,578.641,162.0090.0 %ผ่าน918.7856.9793.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง11,156.501,010.0090.9 %ผ่าน1,130.7044.2796.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด12,648.651,056.0091.7 %ผ่าน1,101.9791.0891.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์11,867.94677.0094.3 %ผ่าน886.712.9099.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย11,533.641,960.0083.0 %ผ่าน873.96234.6173.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง11,550.43750.0093.5 %ผ่าน937.7160.1293.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน930.15111.0088.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย11,639.271,048.0091.0 %ผ่าน1,313.6492.0693.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ12,385.551,850.0085.1 %ผ่าน981.2730.1296.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก12,043.122,176.0081.9 %ผ่าน1,052.0464.4593.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์11,545.901,213.0089.5 %ผ่าน794.793.0099.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราชไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย7,223.382,555.0064.6 %ผ่าน1,503.48742.9050.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง9,006.402,303.0074.4 %ผ่าน1,704.97656.8561.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์8,706.894,496.3048.4 %ผ่าน1,457.22382.8573.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง8,924.613,487.0060.9 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์10,810.291,570.0085.5 %ผ่าน2,817.91755.4773.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์15,312.1112,239.0020.1 %ผ่าน4,548.421,140.7474.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์10,597.234,747.6055.2 %ผ่าน2,608.741,153.3155.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์10,020.042,982.0070.2 %ผ่าน2,380.62866.2163.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์15,363.004,639.0069.8 %ผ่าน4,719.575,358.41-13.5 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์26,702.8831,181.65-16.8 %ไม่ผ่าน4,434.27566.6487.2 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์14,770.211,715.0088.4 %ผ่าน3,141.26807.8974.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์26,684.5013,297.2150.2 %ผ่าน5,632.292.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สพ.บุรีรัมย์80,532.4831,923.0060.4 %ผ่าน1,954.781,244.8436.3 %ผ่าน
รจจ.บุรีรัมย์ ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์25,744.1922,670.4711.9 %ไม่ผ่าน4,091.981,160.1171.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 260,993.3435,580.0041.7 %ผ่าน4,234.711,102.5874.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1222,877.7734,804.0084.4 %ผ่าน3,325.23920.6072.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ930.38903.492.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพสตึก252,124.2227,030.6789.3 %ผ่าน2,846.731,163.6759.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์60,785.033,440.3494.3 %ผ่าน22,628.676,184.5072.7 %ผ่าน
รวม 1,126,669 288,761 0.00 % รายงานไม่ครบ 99,285 28,391 0.00 % รายงานไม่ครบ