สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์9,310.012,054.0077.9 %ผ่าน506.73386.3123.8 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์31,095.5134,786.20-11.9 %ไม่ผ่าน111.05107.103.6 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์25,555.1611,613.5054.6 %ผ่าน178.95280.18-56.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์17,666.7737,902.00-114.5 %ไม่ผ่าน4,584.01718.7584.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์11,150.826,360.0043.0 %ผ่าน2,644.3863.9497.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์121,946.3166,725.6845.3 %ผ่าน9,128.852,035.5577.7 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเก้าเลี้ยว12,759.561,469.0088.5 %ผ่าน633.1848.9992.3 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาโกรกพระ13,082.931,324.0089.9 %ผ่าน632.79258.4959.2 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาชุมแสง13,208.342,451.0081.4 %ผ่าน916.8061.8193.3 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตากฟ้า13,670.611,207.0091.2 %ผ่าน1,243.86324.2973.9 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตาคลี25,541.953,610.0085.9 %ผ่าน1,274.28228.5082.1 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะโก13,298.322,336.0082.4 %ผ่าน951.81267.3671.9 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาบรรพตพิสัย14,008.012,945.0079.0 %ผ่าน1,053.36322.9569.3 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาพยุหะคีรี18,727.781,777.0090.5 %ผ่าน830.7687.7689.4 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาไพศาลี13,341.131,697.0087.3 %ผ่าน1,097.91152.8686.1 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครสวรรค์26,908.226,311.6076.5 %ผ่าน927.09110.8388.0 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาแม่วงก์12,307.91359.0097.1 %ผ่าน1,480.82138.2190.7 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาลาดยาว19,240.102,015.3489.5 %ผ่าน910.91185.3379.7 %ผ่าน
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัว13,893.052,896.0079.2 %ผ่าน1,103.4692.1691.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์10,506.447,338.3730.2 %ผ่าน2,129.821,858.7712.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี7,960.532,573.0067.7 %ผ่าน1,065.07741.0030.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก8,285.561,300.0084.3 %ผ่าน780.66570.0027.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์9,562.587,197.3724.7 %ผ่าน927.09332.5064.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว9,389.412,409.0074.3 %ผ่าน1,139.07570.0050.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์14,591.634,528.0069.0 %ผ่าน3,899.432,399.5538.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์10,994.304,048.0063.2 %ผ่าน2,688.60690.9674.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์11,590.673,738.0067.7 %ผ่าน2,815.531,034.5663.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์11,761.387,362.0837.4 %ผ่าน2,644.381,633.4738.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 917,445.3510,334.7940.8 %ผ่าน6,174.185,244.1715.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์8,521.5711,341.89-33.1 %ไม่ผ่าน2,003.13830.0458.6 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์15,676.5710,918.3330.4 %ผ่าน3,595.531,411.6760.7 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์14,941.4816,497.44-10.4 %ไม่ผ่าน3,557.12683.4880.8 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1212,788.702,683.0079.0 %ผ่าน2,133.652,818.00-32.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์33,245.0758,161.87-74.9 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)21,117.2728,007.63-32.6 %ไม่ผ่าน6,425.22430.3593.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์12,988.087,444.9942.7 %ผ่าน3,157.801,221.1361.3 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)256,820.4721,135.0091.8 %ผ่าน13,850.3412,062.6712.9 %ไม่ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)33,955.1230,944.538.9 %ไม่ผ่าน11,473.113,298.4871.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์12,103.833,868.0068.0 %ผ่าน3,100.77139.1195.5 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์21,603.412,280.0089.4 %ผ่าน6,771.271,302.4080.8 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์11,991.6513,068.65-9.0 %ไม่ผ่าน2,986.651,497.8849.8 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์24,825.29132,191.22-432.5 %ไม่ผ่าน5,154.487,234.92-40.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์37,786.2916,280.0056.9 %ผ่าน12,623.85674.2194.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์25,435.4626,753.00-5.2 %ไม่ผ่าน7,550.512,337.4269.0 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์23,520.0747,885.59-103.6 %ไม่ผ่าน4,983.33482.0390.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์27,670.103.00100.0 %ผ่าน8,463.231,340.7584.2 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์12,157.598,546.0129.7 %ผ่าน2,872.521,446.7149.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์12,222.5610,840.0011.3 %ไม่ผ่าน39,704.28957.5197.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์15,100.0717,152.00-13.6 %ไม่ผ่าน3,956.491,166.1270.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์17,728.0013,028.0026.5 %ผ่าน3,271.92453.0386.2 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์962,399.7563,062.9793.4 %ผ่าน2,392.74912.9661.8 %ผ่าน
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,611.65524.0067.5 %ผ่าน
ทสป.หนองน้ำขุ่น 36,399.8949,542.99-36.1 %ไม่ผ่าน1,683.661,544.908.2 %ไม่ผ่าน
รจก.นครสวรรค์ 181,863.83241,863.00-33.0 %ไม่ผ่าน3,779.102,204.3641.7 %ผ่าน
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์6,879.5026,496.91-285.2 %ไม่ผ่าน1,045.054.8599.5 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์9,514.823,384.0064.4 %ผ่าน2,073.84451.4478.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์12,560.218,035.0036.0 %ผ่าน3,043.711,168.2261.6 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์81,577.9157,035.0030.1 %ผ่าน5,107.36816.5184.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์11,058.186,580.0040.5 %ผ่าน2,644.38786.7570.2 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์19,779.6324,480.00-23.8 %ไม่ผ่าน4,584.001,260.5172.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์17,036.4212,282.8927.9 %ผ่าน4,241.671,643.9161.2 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์72,083.6212,497.0082.7 %ผ่าน1,925.07899.5653.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์11,989.9613,534.70-12.9 %ไม่ผ่าน2,473.201,215.4550.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 351,337.1785,361.96-66.3 %ไม่ผ่าน5,089.71885.3182.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 159,274.08110,962.76-87.2 %ไม่ผ่าน4,657.84937.0779.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2118,029.1840,238.5965.9 %ผ่าน3,880.621,275.6467.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์99,091.0438,856.6960.8 %ผ่าน10,667.97828.5092.2 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์22,122.249,622.4956.5 %ผ่าน875.791,148.77-31.2 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์162,585.6338,073.8176.6 %ผ่าน2,596.35539.7579.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย136,347.6414,430.3589.4 %ผ่าน2,451.87311.8487.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์64,512.0867,615.99-4.8 %ไม่ผ่าน2,469.036,803.90-175.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์335,547.633.00100.0 %ผ่าน5,623.712,410.0657.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์82,983.7743,998.0047.0 %ผ่าน3,182.49865.9372.8 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์251,419.39114,770.0254.4 %ผ่าน3,005.001,891.1637.1 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์41,025.4580,676.95-96.7 %ไม่ผ่าน7,326.967,438.49-1.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 153,292.52110,556.0027.9 %ผ่าน3,760.202,097.1844.2 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 10,590.714,622.0056.4 %ผ่าน3,629.89799.2078.0 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 15,520.3111,242.0027.6 %ผ่าน3,309.931,494.3554.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์9,472.782,976.0068.6 %ผ่าน1,978.821,011.9048.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์114,754.2094,356.9817.8 %ไม่ผ่าน12,588.206,234.6250.5 %ผ่าน
รวม 4,342,049 2,106,856 51.48 % ผ่าน 315,810 113,141 64.17 % ผ่าน