สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้13,997.1812,770.548.8 %ไม่ผ่าน4,465.35479.6889.3 %ผ่าน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา8,373.791,727.7079.4 %ผ่าน1,813.57876.7951.7 %ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6532,368.8819,096.0096.4 %ผ่าน1,090.021,320.50-21.1 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา68,656.5920,740.8069.8 %ผ่าน263.52691.70-162.5 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา185,978.4778,268.9957.9 %ผ่าน602.161,277.41-112.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา9,753.987,155.0026.6 %ผ่าน2,346.02265.3288.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 1287,025.62136,579.44-56.9 %ไม่ผ่าน24,815.34906.7296.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 152,005.5880,499.11-54.8 %ไม่ผ่าน9,290.982,660.5771.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน15,028.291,650.1589.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง11,543.561,096.0090.5 %ผ่าน583.47189.0567.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง10,922.341,047.0090.4 %ผ่าน896.40178.6080.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ13,143.601,483.0088.7 %ผ่าน897.96122.5586.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา10,872.73905.0091.7 %ผ่าน1,109.1983.3092.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี11,392.17778.0093.2 %ผ่าน1,015.11100.2390.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม11,171.542,028.0081.8 %ผ่าน566.67143.4574.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ10,939.061,393.0087.3 %ผ่าน670.14171.0074.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน772.32175.1877.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด11,865.321,449.0087.8 %ผ่าน1,240.4197.0292.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ11,437.941,702.0085.1 %ผ่าน997.83309.7069.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ11,379.851,253.0089.0 %ผ่าน739.1499.7586.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา12,654.862,519.0080.1 %ผ่าน1,575.7892.0094.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย11,393.881,414.0087.6 %ผ่าน1,380.03157.1688.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร11,468.152,245.0080.4 %ผ่าน849.06108.9687.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 116,783.446,805.0059.5 %ผ่าน1,261.38307.8075.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,063.35167.2084.3 %ผ่าน
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 426,334.6440,538.02-53.9 %ไม่ผ่าน4,800.243,723.6022.4 %ผ่าน
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่5,353.8726,176.47-388.9 %ไม่ผ่าน2,533.77480.6581.0 %ผ่าน
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์38,624.2678,341.49-102.8 %ไม่ผ่าน6,627.60965.2085.4 %ผ่าน
ด่านศุลกากรสงขลา28,669.6051,785.09-80.6 %ไม่ผ่าน4,382.671,029.0076.5 %ผ่าน
ด่านศุลกากรสะเดา52,173.59247,913.98-375.2 %ไม่ผ่าน6,421.771,477.8977.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 927,347.7028,805.53-5.3 %ไม่ผ่าน6,969.595,157.9126.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา21,300.2138,428.77-80.4 %ไม่ผ่าน5,908.894,206.3528.8 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา16,755.515,901.3064.8 %ผ่าน3,639.18915.0174.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา20,203.7816,162.8620.0 %ผ่าน6,377.405,195.5518.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1117,375.1412,318.2329.1 %ผ่าน4,350.10799.0381.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา16,202.8810,452.9735.5 %ผ่าน3,069.121,307.3857.4 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 1690,614.4640,849.0054.9 %ผ่าน28,100.8816,869.1540.0 %ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 910,936.904,092.0062.6 %ผ่าน3,817.50616.1583.9 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา10,049.057,802.0022.4 %ผ่าน2,403.061,047.8556.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 913,208.5510,676.2919.2 %ไม่ผ่าน4,388.102,470.0043.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา12,860.557,254.0043.6 %ผ่าน3,467.971,806.3047.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1215,541.4112,962.9116.6 %ไม่ผ่าน5,585.976,260.80-12.1 %ไม่ผ่าน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา42,629.7035,549.4316.6 %ไม่ผ่าน4,870.14436.4091.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา6,972.539,595.00-37.6 %ไม่ผ่าน1,717.232,187.51-27.4 %ไม่ผ่าน
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา13,459.4212,959.793.7 %ไม่ผ่าน6,005.671,456.7375.7 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา16,994.2711,579.0431.9 %ผ่าน5,141.434,054.4621.1 %ผ่าน
ส.ป.ก. สงขลา12,149.489,124.9124.9 %ผ่าน3,919.791,301.1666.8 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 99,813.436,348.6035.3 %ผ่าน3,363.972,141.5036.3 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา55,835.8868,924.89-23.4 %ไม่ผ่าน8,506.952,196.4074.2 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 18 35,602.3131,340.6112.0 %ไม่ผ่าน12,875.498,596.8033.2 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)17,301.7911,361.0034.3 %ผ่าน5,975.941,520.0074.6 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา11,685.247,089.0039.3 %ผ่าน3,410.971,580.9853.7 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)8,832.6814,763.51-67.1 %ไม่ผ่าน2,773.222,832.99-2.2 %ไม่ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 41,264.9533,986.9117.6 %ไม่ผ่าน14,539.4689.6599.4 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 834,577.7928,246.0118.3 %ไม่ผ่าน11,356.576,369.2143.9 %ผ่าน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก119,348.7784,837.5228.9 %ผ่าน1,476.57645.8856.3 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน195.602.8598.5 %ผ่าน
สอต.สงขลา(สะเดา)5,798.792,411.6058.4 %ผ่าน217.892.8598.7 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา11,781.914,308.0063.4 %ผ่าน2,726.25111.6395.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา10,114.294,456.0055.9 %ผ่าน2,460.181,327.1046.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา11,715.839,133.4922.0 %ผ่าน2,935.581,474.4149.8 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสงขลา47,584.01105,883.09-122.5 %ไม่ผ่าน5,103.3613,271.32-160.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา20,861.4424,897.90-19.3 %ไม่ผ่าน6,206.332,789.8055.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา13,613.895,522.4059.4 %ผ่าน2,099.91619.9970.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา33,635.4689,732.47-166.8 %ไม่ผ่าน9,496.11660.7193.0 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา70,723.153.00100.0 %ผ่าน7,663.022,764.7563.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา11,185.3510,252.818.3 %ไม่ผ่าน2,878.471,050.8363.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา100,832.235,861.7094.2 %ผ่าน38,571.561,530.4596.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา14,128.2311,705.7517.1 %ไม่ผ่าน3,639.181,008.4372.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา14,057.507,044.0049.9 %ผ่าน3,924.33666.9083.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา16,428.1547,184.00-187.2 %ไม่ผ่าน3,258.79334.8689.7 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา180,345.8474,193.0158.9 %ผ่าน2,177.29279.1687.2 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา87,186.2353,456.0038.7 %ผ่าน1,968.97839.5957.4 %ผ่าน
ทสญ.สงขลา ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เรือนจำกลางสงขลาไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เรือนจำจังหวัดสงขลา 104,739.68152,070.58-45.2 %ไม่ผ่าน2,610.511,389.2446.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 945,523.6545,367.560.3 %ไม่ผ่าน5,987.103,324.5544.5 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา9,485.233,393.0064.2 %ผ่าน2,232.05732.9867.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา5,432.823,987.6926.6 %ผ่าน2,878.47270.8090.6 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา83,765.1059,244.9929.3 %ผ่าน6,023.591,241.6579.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา12,438.742,517.0079.8 %ผ่าน35,652.541,222.5796.6 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา18,473.8221,692.22-17.4 %ไม่ผ่าน4,837.111,109.8977.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา16,793.6910,530.4837.3 %ผ่าน4,856.13703.4885.5 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา14,059.4714,079.00-0.1 %ไม่ผ่าน2,883.033,470.10-20.4 %ไม่ผ่าน
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้12,973.1329,067.00-124.1 %ไม่ผ่าน3,182.79269.5091.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา12,582.6022,263.14-76.9 %ไม่ผ่าน3,011.643,286.08-9.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 285,529.2428,353.6366.8 %ผ่าน3,691.66763.1379.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1102,879.4627,663.6273.1 %ผ่าน3,007.91861.2271.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3190,868.1427,362.7085.7 %ผ่าน5,060.632,578.4749.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล41,770.5923,388.8844.0 %ผ่าน194,355.251,821.5099.1 %ผ่าน
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา52,815.4431,961.1239.5 %ผ่าน997.78417.0158.2 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา37,345.5535,574.004.7 %ไม่ผ่าน1,539.98877.9543.0 %ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา141,284.3016,286.2388.5 %ผ่าน993.91251.7574.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ82,315.6132,673.0060.3 %ผ่าน2,301.96328.9385.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร152,956.2561,866.0159.6 %ผ่าน2,737.931,379.7549.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา58,028.4360,444.45-4.2 %ไม่ผ่าน2,685.90687.8674.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่118,094.9373,937.7637.4 %ผ่าน2,832.095.8599.8 %ผ่าน
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา72,984.8264,021.0112.3 %ไม่ผ่าน2,602.89675.8574.0 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้8,482.934,654.6545.1 %ผ่าน3,880.09531.5086.3 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา51,402.14101,118.72-96.7 %ไม่ผ่าน7,037.818,946.11-27.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา31,245.2338,619.00-23.6 %ไม่ผ่าน8,951.785,096.0643.1 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา130,857.7391,998.3129.7 %ผ่าน3,051.641,251.1759.0 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1211,785.943,562.0069.8 %ผ่าน3,575.25800.4777.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 11,767.188,064.1231.5 %ผ่าน2,315.70952.0358.9 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)21,338.5925,503.00-19.5 %ไม่ผ่าน6,522.06922.4585.9 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา27,225.2515,597.5942.7 %ผ่าน4,222.741,035.3075.5 %ผ่าน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)8,131.495,931.0027.1 %ผ่าน1,429.77124.2191.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา8,274.541,380.0083.3 %ผ่าน1,756.59851.2051.5 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 9150,086.05110,725.4826.2 %ผ่าน28,363.7113,689.0051.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 4,558,879 3,100,066 32.00 % ผ่าน 727,704 192,974 73.48 % ผ่าน