สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เดือนมีนาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์274,794.03312,072.16-13.6 %ไม่ผ่าน1,467.46829.9643.4 %ผ่าน
รวม 274,794 312,072 -13.57 % ไม่ผ่าน 1,467 830 43.44 % ผ่าน